Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

RNDr. Radovan POTŮČEK, Ph.D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra matematiky a fyziky

RNDr. Radovan POTŮČEK, Ph.D.

 

 

 


                                                              Materiály ke stažení


Vzdělání:

1981 - 1986

vysokoškolské studium odborné matematiky - obor matematická informatika, teoretická kybernetika a teorie systémů, přírodovědecká fakulta Univerzity J.E.Purkyně v Brně

studium ukončeno obhajobou diplomové práce Zobecněné inverze a státní závěrečnou zkouškou

1988

titul RNDr., státní rigorózní zkouška vykonána v oboru matematická informatika, teoretická kybernetika a teorie systémů

1992 - 1996

doktorandské studium diskrétní matematiky, katedra matematiky pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

studium ukončeno obhajobou disertační práce Binární relace a jejich reprezentace a státní rigorózní zkouškou

1999

titul Ph.D. (nahrazení zkratky akademického titulu Dr. z roku 1996)

 

Pedagogická a odborná praxe:

1986 - 1988

studijní pobyt na katedře matematiky a deskriptivní geometrie strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně

1988 - 1989

asistent na katedře matematiky Vojenské akademie A. Zápotockého v Brně

1995 - 1996

odborný asistent na Ústavu matematiky strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně (částečný úvazek)

1989 - dosud

odborný asistent na katedře matematiky Univerzity obrany (dříve Vojenské akademie v Brně)

 

Odborné zaměření:

Algebraické struktury - teorie grupoidů, grup, binárních a ternárních relací, reprezentace relací prostřednictvím dvojrozměrných a trojrozměrných matic

Zapojení do projektů a výzkumných úkolů:

2004

Specifický výzkum: Výzkum aplikovatelnosti programu STATISTICA při studiu stochastických veličin a procesů v podmínkách přípravy vojenských profesionálů -- člen tvůrčího kolektivu

2008

Specifický výzkum: Aplikace matematického softwaru MAPLE při výuce v bakalářském studiu - člen tvůrčího kolektivu

2009

Specifický výzkum: Aplikace matematického softwaru MAPLE při výuce v magisterské nadstavbě - člen tvůrčího kolektivu

 

Externí výuka:

1989 - dosud

nepravidelná externí výuka na Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství a na katedře matematiky Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

 

Kurzy a školení:

1989

Pedagogika a psychologie pro začínající učitele VVŠ

1999

Základy výpočetní techniky (MS Windows 95, MS Word 7.0)

2000

Základy výpočetní techniky (MS Outlook, MS Internet Explorer)

2004

Tvorba e-learningových opor (systém ToolBook II firmy Click-2-Learn)

2004

Základy statistiky v programovém systému Statistica Base, StatSoft CR

2005

MS Excel, MS PowerPoint

 

Jazykové znalosti:

1991

ruský jazyk - kandidátská zkouška z jazyka ruského

1996

německý jazyk - roční kurz pro začátečníky (katedra jazyků VA v Brně) 

2012

anglický jazyk - zkouška STANAG 6001, úroveň 2222


 

Členství ve zkušebních komisích:

2000 - 2002

člen zkušební komise pro přijímací řízení uchazečů o doktorandské studium na VA v Brně

v oboru Vojenská technika-strojní, Vojenská technika, zbraně a munice

2007 - dosud

člen komise pro státní závěrečnou zkoušku na FSI VUT v Brně pro bakalářský studijní program "Aplikované vědy v inženýrství"

 

Členství v odborných společnostech:

2004 - dosud

člen Československého sdružení uživatelů TeX-u CSTUG

 

Oponentská činnost:

2000

oponent návrhu projektu obranného výzkumu Řešení praktických problémů vojenské praxe

užitím metod operační analýzy (navrhovatel Doc. RNDr. J. Moučka, CSc., VVŠ PV Vyškov)

2007, 2008

oponent společného projektu specifického výzkumu kateder K-215 a K-217

 

Zkušenosti s legislativní, organizační a řídící prací:

1998 - 2003

člen Akademického senátu Fakulty vojenskotechnické-druhů vojsk VA v Brně

2003

místopředseda Akademického senátu Fakulty vojenskotechnické-druhů vojsk VA v Brně

2003 - 2004

člen Akademického senátu Fakulty vojenských technologií VA v Brně

2004 - 2006

člen Akademického senátu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

2001, 2003, 2005, 2007, 2009

člen Organizačního výboru Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí pořádané katedrami matematiky a fyziky VA v Brně, resp. FVT UO, resp. katedrou matematiky a fyziky

2009

člen Komise pro volby do AS FVT

2004 - dosud

garant přijímacího řízení z matematiky na VA v Brně, resp. FVT UO, pro uchazeče o bakalářské i navazující magisterské studium

 

Ocenění akademickou obcí:

Cena rektora VA za vědeckou práci v roce 2002 (spolu s prof. Ing. RNDr. S. Koukalem, CSc. a prof. RNDr. M. Křížkem, DrSc.) za monografii Fourierovy trigonometrické řady a metoda konečných prvků v komplexním oboru, Academia Praha, 2002

 

Knihy a monografie:

Stanislav Koukal, Michal Křížek, Radovan Potůček:

Fourierovy trigonometrické řady a metoda konečných prvků v komplexním oboru.

Praha, Academia, 2002, 273 stran. ISBN 80-200-1029-7. 


Ladislav Kosmák, Radovan Potůček:

Metrické prostory.

Praha, Academia, 2004, 98 stran. ISBN 80-200-1202-8.


Ladislav Kosmák, Radovan Potůček:

Úvod do algebry.

Ostrava, KEY Publishing, 2012, 149 stran. ISBN 978-80-7418-162-7.


Učební texty:

Ladislav Kosmák, Radovan Potůček:

Exercises in set algebra with solutions.

Učební text pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1997, 46 stran. ISBN 80-210-1565-9.


Stanislav Koukal, Radovan Potůček:

Fourierovy trigonometrické řady, metoda komplexních amplitud.

Učební text Vojenské akademie v Brně, S-2585, 1999, 67 stran.


Stanislav Koukal, Radovan Potůček:

Fourierovy trigonometrické řady a metoda komplexních amplitud.

Učební text Vojenské akademie v Brně, S-1573, 2002, 107 stran.


Radovan Potůček:

Vybrané partie ze středoškolské matematiky I.

Učební text Vojenské akademie v Brně, S-2161/1, 2003, 92 stran.


Radovan Potůček:

Vybrané partie ze středoškolské matematiky II.

Učební text Vojenské akademie v Brně, S-2161/2, 2004, 140 stran.


Radovan Potůček:

Sbírka řešených úloh ze středoškolské matematiky I.

Učební text FVT Univerzity obrany, Brno, S-3655/I, 2005, 84 stran.


Radovan Potůček:

Sbírka řešených úloh ze středoškolské matematiky II.

Učební text FVT Univerzity obrany, Brno, S-3655/II, 2006, 102 stran. ISBN 978-80-7231-194-1

 

Radovan Potůček:

Nekonečné řady (pro doktorské studium).

Učební text FVT Univerzity obrany, Brno, S-3804, 2009, 158 stran. ISBN 978-80-7231-699-1


Radovan Potůček:

Úvod do číselných a funkčních řad.

Učební text FVT Univerzity obrany, Brno, S-3821, 2010, 117 stran. ISBN 978-80-7231-750-9

 

Kontaktní údaje:

kancelář: Kasárna Šumavská, 5b/11

email: Radovan.Potucek@unob.cz

telefon: 973 44 30 56

 

 

Za obsah stránky odpovídá Radovan Potůček
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme