Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra vojenské robotiky

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

​Tvůrčí činnost katedry

Katedra řeší převážně technické aspekty robotických a autonomních systémů a umělé inteligence ve prospěch MO/AČR. Katedra provádí výzkum s prioritním cílem získat nové poznatky a schopnosti ve vědní oblasti kybernetika a podoblasti robotika. Katedra provádí výzkum v souladu s nastavenými cíli modernizace AČR do roku 2025 (2035). Výzkum respektuje strategické dokumenty k vědě a obraně a prioritám AČR. Katedra soustavně monitoruje trendy rozvoje robotických a autonomních technologií s cílem zabezpečit technologickou převahu nad možným protivníkem. Na základě výsledků upřednostňuje zejména oblasti, které mohou vést k budoucím technologickým hrozbám. Zaměření vědy a výzkumu:

 • Obecně. Trendy rozvoje robotických a autonomních technologií s cílem zabezpečit technologickou převahu nad možným protivníkem. Rozvoj kybernetizace a robotizace, zejména bezosádkových vzdušných a pozemních prostředků a jejich kooperace, a dále rozvoj schopnosti eliminace kybernetických a robotických prostředků protivníka.
 • Technická oblast. Zkoumání technologické stránky konstrukce vojenských robotizovaných systémů a její operační aspekty, výzkum matematických metod, algoritmů, v oblastech  zpracování (senzorické) informace, strojového učení, teorie matematické optimalizace procesů, paralelizace výpočtů, problematika vysokorychlostních dějů, HMI, aplikace pokročilých robotizovaných systémů v operačním prostředí.
 • Operační. (kooperace s FVL a CBVSS-VŠ) Výzkum optimalizace použití robotizovaných systémů v operačním prostředí, zkoumání možnosti algoritmizace/paralelizace a výpočetní zpracování klíčových procesů, rozvoj metod UI aplikovatelných pro efektivní řízení robotizovaných systémů v budoucím operačním prostředí, etické stránky použití RAS, využití RAS ke zvýšení schopností vojáka 21. století. 

Oblasti, ve kterých K-211 komplexně rozvíjí svou činnost a naplňuje požadavky MO, jsou:

 • Bezpečnost a obrana: Analýza technologického rozvoje
 • Plánování obrany státu: Vyzbrojování,Modelování a simulace
 • Výstavba a rozvoj OS ČR: Technologický výzkum a vývoj, Požadavky na personál OS ČR, Požadavky na vojenskou techniku, výzbroj a výstroj
 • Použití OS ČR: Podpora a zabezpečení v operacích, Ochrana vojsk v operacích

Expertní a podpůrná činnost

Z hlediska expertní činnosti katedra soustavně monitoruje, sbírá a analyzuje dokumenty o robotických a autonomních systémech a jejích technologiích v AČR a aliančních státech s cílem okamžitého poskytnutí informací o současných vojenských technologiích pro nadřízené složky nebo složky AČR a podporu rozhodování při realizaci modernizačních projektů AČR. Podílí se na návrzích koncepcí rozvoje, doporučení, strategií a vizí v oblasti robotických a autonomních systémů. Katedra poskytuje informační, laboratorní a expertní základnu pro modernizační potřeby útvarů AČR.

Hlavní činností je získávání, analýza a rozvíjení teoreticko-aplikačních poznatků a schopností, sledování technologických trendů z oblasti systémů a subsystémů autonomních/ poloautonomních/teleoperovaných robotů, konstrukcí autonomních robotických systémů, integrovaných automatizovaných zbraňových systémů (systémy řízení palby, naváděcí a řídicí systémy), podpůrných autonomních systémů. Především se jedná o pozemní a vzdušné systémů AxS, AxV, UxS a UxV.

Katedra se především zabývá vědecko-výzkumnou, vzdělávací a expertní činností v zájmových oblastech: senzory - získávání a zpracování informace, pohony, aktuátory, napájecí subsystémy, komunikační subsystémy, řídicí systémy, systémy řízení palby, řídicí a naváděcí systémy, automatizované systémy řízení. Problematika lokalizace, plánování a navigace pohybu AxV/UxV.

Předmětem zájmu a cíl poznávání K211 je:

 • Sledovatelský výzkum v oblasti soudobých trendů, technologií a jejich použití  -  oblast autonomní a robotické prostředky.
 • Expertní činnost ve prospěch akvizičních procesů AČR v oblasti robotických a autonomních prostředků.
 • Rozvoj simulačních technologií pro podporu rozhodování v oblasti robotických a autonomních prostředků.
 • Hodnocení možností využití letálních i neletálních autonomních a robotických zbraňových prostředků v bojové činnosti (vlastních i protivníka).
 • Odborná příprava v oblasti autonomních a robotických prostředků (Kurzy).
 • Identifikace nových technologií a hodnocení možností jejich implementace do AČR.
 • Implementace hlubokého učení (Deep and Machine Learnig) a umělé inteligence do rozhodovacích procesů velitelů jednotek v systému VaŘ.
 • Expertní činnost a informační podpora při budování logistických schopností a procesů s využitím prostředků automatizace a robotizace.
 • Hledání možnosti rozvoje specializovaného hardware a software pro bojové i nebojové použití RAS.
 • Hledání možností zahrnutí trendů v oblasti autonomních a robotických prostředků (RAS) do plánovacího a rozhodovacího procesu přípravy operací - Využití prvků umělé inteligence v informačních systémech pro podporu rozhodování (OTS PozS a VzdS).
 • Hledání možností zahrnutí trendů v oblasti autonomních a robotických prostředků (RAS) do plánovacího a rozhodovacího procesu přípravy operací - Využití RAS v boji.
 • Rozvoj algoritmů umělé inteligence ke zvýšení schopností systémů velení a řízení.

Rozvoj autonomních a robotických systémů v oblasti podpory vzdušných a pozemních sil.


Řešené projekty

2016 - 2020

​Výzkum senzorických a řídicích systémů pro získání informační převahy na válčišti
„PROKVES“ (PRO Kateder Vojenských Elektrotechnických Systémů)​

Řešený projekt je orientován na výzkum v oblasti vojenských senzorických a řídicích systémů. Práce a výsledky budou směřovány k zabezpečení dalšího rozvoje schopností AČR jak v oblasti sběru informací, jejich analýzy a distribuce v reálném čase, tak i v oblasti integrované architektury senzorů a prostředků působení. Výzkum bude zaměřen zejména na vlastní systémy schopné působit na prostředky protivníka tak, aby bylo dosaženo požadovaných účinků jejich eliminace, včetně neletálních.

Cílem řešeného projektu je získáni nových informací, znalostí a schopností ve prospěch zejména Armády ČR, rezortu MO a bezpečnostního systém státu. Cíle bude dosaženo realizací výzkumu na katedrách Fakulty vojenských technologií s vojenskou elektrotechnickou orientací v oblasti vojenských senzorických a řídicích systémů. Cíl bude realizován ve třech dílčích oblastech zaměřených zejména do:

 1. pokročilých metod detekce a působení proti standardním i nestandardním vzdušným
 2. hrozbám,
 3. prostředků a metod elektromagnetického působení, ochrany a koexistence průzkumných senzorů,
 4. způsobů implementace moderních technologií do leteckých senzorických a řídicích systémů.


2018 - 2020

​MCDC - Military Uses of Artificial Intelligence, Automation, and Robotics (AA&R)


2019 - 2020​

STO-SCI Active  Fostering and Managing  the STO Autonomy Portfolio

Za obsah stránky odpovídá Václav Křivánek


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme