Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Závěrečné práce

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra vojenské geografie a meteorologie

Závěrečné práce

Závěrečné práce aktuálního akademického roku
 
 
 
 
Ukázka vybraných závěrečných prací
 
 
 
Přehled obhájených závěrečných prací 
 
Disertační práce
 
ČEPLOVÁ Lucie. Modelování vlivu reliéfu terénu a porostů na pohyb vojenské techniky. Brno. 2017. Disertační práce. Univerzita obrany. Vedoucí práce doc. Ing. Marian Rybanský, CSc. 
 
BŘEŇOVÁ, Marie. Analýza vlivu geografických a meteorologických prvků na pozorování a skrytí. Brno. 2016. Disertační práce. Univerzita obrany. Vedoucí práce doc. Ing. Marian Rybanský, CSc.
 
KŘIŠŤÁLOVÁ, Dana. Vliv povrchu terénu na pohyb vojenských vozidel. Brno, 2013. Disertační práce. Univerzita obrany. Vedoucí práce doc. Ing. Marian Rybanský, CSc.
 
ČAPEK, Jaromír. Prezentace a vizualizace prostorových dat datových modelů terénu. Brno, 2009. Disertační práce. Univerzita obrany. Vedoucí práce doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.
 
KLICNAR, Martin. Konceptuální model syntetického prostředí pro simulační aplikace v AČR. Brno, 2008. Disertační práce. Univerzita obrany. Vedoucí práce doc. Ing. Miloš Chmelík, CSc.
 
NOVOTNÝ, Josef. Aplikace nových metod a poznatků dynamické meteorologie do provozní praxe. Univerzita obrany, 2008. Disertační práce. Univerzita obrany. Vedoucí práce prof. Ing. Jaroslav Salga, CSc.
 
UDVORKA, Pavel. Mapová algebra a její využití v geografických analýzách. Brno, 2007. Disertační práce. Univerzita obrany. Vedoucí práce doc. Ing. Miloš Chmelík, CSc.
 
RÉPAL, Vladimír. Objektivizace předpovědi námrazy pro hydrometeorologické zabezpečení operace. Brno, 2007. Disertační práce. Univerzita obrany. Vedoucí práce prof. Ing. Jaroslav Salga, CSc.
 
MARŠA, Jan. Využití družicových technologií pro geografické zabezpečení AČR. Brno, 2005. Disertační práce. Vojenská akademie v Brně. Vedoucí práce prof. Ing. Jan Fixel, CSc.
 
KOVAŘÍK, Vladimír. Extrakce prvků z družicových dat pro aktualizaci vojenských geografických databází. Brno, 2004. Disertační práce. Vojenská akademie v Brně. Vedoucí práce prof. Ing. František Miklošík, DrSc.
 
HUBÁČEK, Martin. Metody vojenskogeografických analýz pro potřeby AČR. Brno, 2002. Disertační práce. Vojenská akademie v Brně. Vedoucí práce doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.
 
 
Diplomové práce
 

ČÍŽ, Tomáš (2017). Analýza bezpečnostních rizik chráněných objektů z hlediska geografických podmínek jejich okolí

MERTOVÁ, Eva (2017). Vliv půd na pohyb vozidel

ROUBALOVÁ, Alena (2017). Variabilita meteorologických prvků v oblasti Brna

ŘÍHOVÁ, Iveta (2017). Kvantifikace vlivu vnějších faktorů na měření globální radiace na školní meteorologické stanici Kasárna Černá Pole

SLÁDEK, David (2017). Modelování přírodních dějů pro potřeby IZS

ŠVRČEK, Ondřej (2017). Analýza přesnosti výsledků statických a RTK GNSS opakovaných měření

VACKOVÁ, Tereza (2017). Synopticko-klimatické aspekty procesu okludování nad střední Evropou

DOHNAL, Filip (2015). Vliv vodstva na průchodnost terénu

FILIPOVIČOVÁ, Kristýna (2015). Využitelnost empirických metod pro předpověď dohlednosti v prostoru letecké základny Sedlec u Náměšti nad Oslavou

HOCOVÁ, Kateřina (2015). Porovnání vybraných indexů extremity srážek v českém a evropském měřítku

JANÁS, Jan (2015). Zhodnocení přesnosti různých režimů měření jednofrekvenčním přijímačem GPS

MALEČKOVÁ,Klára (2015). Studie možností využití UAS pro měření vertikálního profilu mezní vrstvy atmosféry

PŘIKRYLOVÁ, Lada (2015). Klimatografie nízkohladinového JTST nad ČR.

SCHMIEDT, Michal (2015). Komplexní letecko-klimatická charakteristika vybraných letišť AČR

TRÁVNÍČKOVÁ, Inka (2015). Vliv vegetace na přesnost DMR nové generace

KUPKOVÁ, Michaela (2016). Analýza dostupnosti a možností využití obrazových dat z družicových systémů

MALINOVSKÁ, Lenka (2016). Testování a možnosti využití dálkoměru TP 360B v zeměměřické praxi

MÁSÍLKOVÁ, Renáta (2016). Vlny horka a jejich synoptické pozadí

POULÍČKOVÁ, Kateřina (2016). Vliv vodních toků na průchodnost terénu

ROUČKOVÁ, Radka (2016). Analýza terénu s využitím fuzzy množin pro vyhledání přistávacích ploch pro vrtulníky

SMEJTEK, Richard (2016). Vliv počasí na průchodnost půd

ŠIMKOVÁ, Kateřina (2016). Tvorba kartografického modelu TM100 z dat DMÚ25 včetně vytvoření procesních modelů generalizace vybraných vrstev

ŠITKOVÁ, Terezie (2016). Trend srážkových úhrnů ve vybraných mikroregionech Jihomoravského kraje od počátku 80. let 20. století

ŠTURCOVÁ, Michaela (2016). Využití výškových dat pro hodnocení komunikací jako překážek pohybu

VEBEROVÁ, Markéta (2016). Sada tematických map z oblasti demografie.

 
Bakalářské práce
 

MEIXNEROVÁ, Karla. Metody detekce změn v obrazových datech a možnosti jejich využití v rámci geografického zabezpečení. 2017

ČÍŽ, Tomáš (2015). Určování struktury lesních porostů pro vojenské účely

MEJSTŘÍK, Kryštof (2015). Využití přenosných laserových dálkoměrů v geodetické praxi

MERTOVÁ, Eva (2015). Porovnání Půdní mapy 1 : 50 000 s daty Účelové databáze půd a možnosti jejího využití v AČR

MIRGA, Tomáš (2015). Tvorba terénu vojenského újezdu pro simulátor VBS2

ROUBALOVÁ, Alena (2015). Větrné poměry vybraných leteckých meteorologických stanic

ŘÍHOVÁ, Iveta (2015). Teplotní inverze spodní troposféry

SLÁDEK, David (2015). Hodnocení informační kvality webových mapových služeb ve vybraných lokalitách světa

SMUTNÝ, Patrik (2015). Klasifikace průchodnosti půd ČR

ŠEBEK, Ladislav (2015). Výpočty termodynamických veličin

ŠVRČEK, Ondřej (2015). 3D vizualizace v prostředí ERDAS IMAGINE

VACKOVÁ, Tereza (2015). Verifikace vybrané metody předpovědi přízemní teploty

VOTAVA, Jakub (2015). Tvorba tematické mapy v prostředí ArcGIS

BORÝSKOVÁ, Martina (2016). Regionalizace zvláštností způsobu života obyvatel světa

JAŠKOVÁ, Barbora (2016). Kolísání výšky tropopauzy mírných zeměpisných šířek

MAREŠOVÁ, Adéla (2016). Kontrola dat SYNOP

PILAŘ, Martin (2016). Tvorba mapy velkého měřítka

PÖSINGEROVÁ, Veronika (2016). Vytvoření plánu kasáren Černá Pole fotogrammetrickým mapováním

POSPÍŠILOVÁ, Denisa (2016). Předpověď výšky spodní základny vrstevnaté oblačnosti

ŘEHÁKOVÁ, Julie (2016). Variabilita a trendy vybraných teplotních indexů

ŠPAČKOVÁ, Karolina (2016). Ověření parametrů digitálního nivelačního přístroje Leica Sprinter 250M 

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme