Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra informatiky, kybernetické bezpečnosti a robotiky

O pracovišti

 

Zaměření studia (profil a uplatnění absolventů)

Katedra informatiky, kybernetické bezpečnosti a robotiky je orientována do oblasti komunikačních a informačních technologií s důrazem na vojenské prostředí. Z tohoto hlediska jsou sledovány směry vývoje telekomunikací a radiokomunikací, zejména vojenských, a jejich řízení, dále pak technického a programového vybavení počítačů, počítačových sítí a bezpečnosti komunikačních a informačních systémů. Na katedře mohou studovat i civilní studenti, případně i cizinci, a to za stejných podmínek jako na každé jiné civilní škole, tedy bez závazku k armádě. V tomto případě jsou jejich studijní plány oproti vojákům mírně modifikovány.

V oblasti telekomunikací je hlavní pozornost zaměřena na vojenskou přenosovou a spojovací techniku a problematiku bezpečnosti spojení. V oblasti radiokomunikací je hlavní pozornost zaměřena na vojenskou rádiovou techniku počínaje konvenčními systémy až po problematiku satelitní komunikace. V oblasti počítačových technologií je důraz položen na architekturu počítačů, vývoj aplikací, programovací jazyky a technologie, databázové systémy, technologie tvorby informačních systémů, operační systémy, technologie lokálních a globálních počítačových sítí, problematiku bezpečnosti sítí a operačních systémů, webové technologie, virtualizaci, cloud computing a jazyk XML. V oblasti bezpečnosti informací je důraz položen na administrativní a fyzickou bezpečnost, kryptografické techniky, řízení a bezpečnost komunikačních a informačních systémů.

Katedra informatiky, kybernetické bezpečnosti a robotiky je vedoucí katedrou v oborech speciální komunikační systémy a speciální informační technologie. V bakalářském studiu vyučuje prezenčně integrovaný obor Komunikační a informační systémy. V magisterském studiu navazujícím na bakalářské studium vyučuje katedra formou prezenčního studia a kombinovaného studia studenty ve čtyřech různých modulech: komunikační technologie, informační technologie, bezpečnostní technologie a technologie signálového zpravodajství. Ve všech těchto oborech či modulech připravuje bakaláře a inženýry schopné realizovat vojensko-odborná opatření u speciálních útvarů a zařízení AČR. Absolventi se také mohou uplatnit v manažerských a technických funkcích podniků pracujících v oblasti komunikací a informatiky. Katedra dále poskytuje doktorské studium v programu Vojenské technologie, obor Komunikační a informační systémy. V tomto oboru je zajištěn vědecký růst absolventů vysokých škol s elektrotechnickým nebo příbuzným zaměřením. Katedra rovněž organizuje krátkodobé základní a zdokonalovací kurzy v oblasti své orientace odpovídající potřebám celoživotního vzdělávání, podporující zavádění nové techniky a progresivních metod odborné práce. Je zapojena do programu Cisco Networking Academy, kde vyučuje kursy CCNA, CCNP, Network Security a rovněž problematiku bezdrátových sítí a hlasových služeb. Katedra je také zapojena do vzdělávání bezpečnostní správy kryptografické ochrany.

 

Profil absolventa Bc KIS: vojenské studium

Absolvent, vojenský profesionál s bakalářským vzděláním technicko-manažerského zaměření v oblasti komunikačních a informačních systémů, je schopen samostatně řešit technické úkoly, řídit a vést podřízené po stránce odborné, vojenské i společenské. Po ukončení odpovídajícího aplikačního kurzu je absolvent připraven kvalifikovaně řešit technické úkoly v oblasti komunikačních a informačních systémů, je schopen hodnotit technický stav komunikačních a informačních systémů, navrhovat technická a logistická opatření k zajištění jejich technické exploatace a ekonomického využívání. V průběhu vysokoškolské odborné přípravy si osvojil znalosti principů činnosti, funkcí, zásad konstrukce a využití KIS.

 

Profil absolventa Bc KIS: civilní studium

Absolvent, profesionál s bakalářským vzděláním technicko-manažerského zaměření v oblasti komunikačních a informačních systémů, je schopen samostatně řešit technické úkoly a vést podřízené po stránce odborné i společenské. Je připraven kvalifikovaně řešit technické úkoly v oblasti komunikačních a informačních systémů, je schopen hodnotit technický stav komunikačních a informačních systémů, navrhovat technická opatření k zajištění jejich technické exploatace a ekonomického využívání. V průběhu odborné přípravy si osvojil principy činnosti, zásady konstrukce a využití KIS.

 

Profil absolventa NMgr KIS – modul informační technologie

Absolvent je vojenský profesionál s magisterským vzděláním technicko-manažerského zaměření v oboru KIS. Po absolvování studia je schopen samostatně vykonávat inženýrsko-manažerské činnosti a řídit a vést podřízené po stránce odborné, vojenské i společenské. V průběhu vysokoškolské odborné přípravy si osvojil teoretické a praktické znalosti z oblasti KIS, se zaměřením na informační technologie. Absolvent je seznámen se zásadami provozu a údržby KIS včetně používaných diagnostických metod a prostředků. Absolvent zná základní metody projektování KIS včetně analýzy jejich funkčních vlastností, které umí aplikovat na stanovení požadavků, na řízení a vedení projektů a dále na hodnocení jejich technického stavu a provozní efektivnosti.

 

Profil absolventa NMgr KIS – modul komunikační technologie

Absolvent je vojenský profesionál s magisterským vzděláním technicko-manažerského zaměření v oboru KIS. Po absolvování studia je schopen samostatně vykonávat inženýrsko-manažerské činnosti a řídit a vést podřízené po stránce odborné, vojenské i společenské. V průběhu vysokoškolské odborné přípravy si osvojil teoretické a praktické znalosti z oblasti KIS, se zaměřením na komunikační technologie. Absolvent je seznámen se zásadami exploatace a údržby KIS, včetně používaných diagnostických metod a prostředků. Absolvent zná základní metody projektování KIS, včetně analýzy jejich funkčních vlastností, které umí aplikovat na stanovení požadavků, na řízení a vedení projektů a dále na hodnocení jejich technického stavu a provozní efektivnosti.

 

Profil absolventa NMgr KIS – modul bezpečnostní technologie

Absolvent je vojenský profesionál s magisterským vzděláním technicko-manažerského zaměření v oboru KIS. Po absolvování studia je schopen samostatně vykonávat inženýrsko-manažerské činnosti a řídit a vést podřízené po stránce odborné, vojenské i společenské. V průběhu vysokoškolské odborné přípravy si osvojil teoretické a praktické znalosti z oblasti KIS, se zaměřením na bezpečnost KIS. Absolvent je seznámen se zásadami exploatace a údržby KIS, včetně používaných diagnostických metod a prostředků. Absolvent zná základní metody projektování KIS, včetně analýzy jejich funkčních vlastností, které umí aplikovat na stanovení požadavků, na řízení a vedení projektů a dále na hodnocení jejich technického stavu a provozní efektivnosti. Absolvent se orientuje v oblasti legislativy související s ochranou utajovaných informací.

 

Profil absolventa PhD. - Vojenské technologie - KIS

Absolventi doktorského studijního programu Vojenské technologie oboru Komunikační a informační systémy jsou připravováni pro práci ve vojenských výzkumných a vývojových zařízeních, ve vojenském školství a v technických funkcích AČR, u kterých se předpokládá široký rozhled a obsáhlé znalosti v oblasti elektrotechnické a v informatice. Absolvent bude znát:

 • současný stav a perspektivy rozvoje daného oboru ve světě, v AČR a v armádách členských zemí NATO,
 • možnosti využití teoretických poznatků a nejmodernějších technických prostředků v aplikacích podle své odborné působnosti.

Absolvent bude umět:

 • formulovat a rozpracovávat koncepce vývoje základních směrů vědního oboru podle svého pracovního zařazení,
 • organizovat a řídit vědeckotechnické úkoly a podle možnosti na jejich řešení sám pracovat,
 • podílet se na vysokoškolské výuce daného studijního oboru u bakalářského a magisterského studia.

Absolvent bude seznámen:

 • s nejnovějšími poznatky vědeckotechnického rozvoje daného studijního oboru.

 

Charakteristika vědecké práce katedry (nositelé schopností)

Katedra informatiky, kybernetické bezpečnosti a robotiky je vedoucí katedrou v oborech speciální komunikační systémy a speciální informační technologie. Výzkumná činnost katedry je zaměřena na modernizaci a automatizaci komunikačních a informačních systémů, na metody analýzy jejich činnosti, na metodologii návrhu informačních systémů, datové sklady a data-mining, na rádiové monitorování, rušení a skryté přenosy, na problematiku bezpečnosti komunikačních a informačních systémů, na aplikaci simulačních technologií a rozšiřování jejich využití v AČR, na výzkum a vývoj v oblasti operačního systému Linux, na bezpečnost počítačových sítí, na operační systémy pracující v reálném čase, na rozvoj teorie zpracování a analýzy signálů, na aplikaci teorie informace při přenosu zpráv a dat, na řešení návrhu a realizace různých technických úloh s využitím jednočipových mikropočítačů a na aplikaci e-Learningu v podmínkách vysokoškolského vojenského vzdělávání. Dále je zaměřena na problematiku teorie v oblasti řízení komunikačních a informačních systémů.

Za obsah stránky odpovídá Milan Jirsa

Rychlé odkazy

Aktuality

   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Tweetujeme
 • Jsme na Facebooku
 • Webová alba Picasa
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube