Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Ukázky diplomových a bakalářských prací studentů

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace

Ukázky diplomových a bakalářských prací studentůŘádné studium každého oboru, tedy i oboru Radiolokace, je zakončení státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské, resp. diplomové práce. Katedra radiolokace vždy vypisuje témata těchto prací tak, aby měla úzkou vazbu ke studovanému oboru a aby obsahovala mimo teoretické části i část praktickou. Závěrečné práce absolventů tedy zpravidla obsahují praktickou realizaci určitého obvodu či zařízení nebo realizaci SW díla.
 
Návrh a realizace zobrazovacího panelu, 2011
 
V této bakalářské práci byla řešena problematika návrhu a realizace zobrazovacího panelu tvořeného deseti sedmi-segmentovými znaky z vysoce svítivých LED diod. Klíčovým úkolem při její realizaci byl návrh řídící logiky zobrazovacího panelu (budiče znaků, algoritmus řídícího mikroprocesoru, dálkové ovládání, …). Panel je určen pro zobrazení reálného času a další libovolné informace (např. rychlosti cíle, počtu cílů, apod.).
 
 
 
  Návrh desky plošných spojů řídící logiky panelu.
 
Zpracování radiolokačního signálu v akustickém pásmu s využitím DSP, 2012
 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření programového díla pro zpracování radiolokačního signálu v akustickém pásmu s využitím digitálního signálového procesoru ADSP-BF592. Základním úkolem bylo vytvoření programu pro výpočet autokorelační funkce reálného signálu.

 
 


Ukázka zpracování radioimpulsu resp. série radioimpulsů v akustickém pásmu v reálném čase.

 
Výpočet odrazivosti radiolokačních cílů metodou konečných prvků, 2012
 
Tato bakalářská práce se zabývala výpočtem odrazivých vlastností radiolokačních cílů. Pro její zpracování byl využit simulační program SuperNEC, který využívá pro výpočet elektromagnetického pole tzv. metodu konečných prvků. Uvedené obrázky představují výstup programu SuperNEC při simulaci hodnot efektivní odrazné plochy malého letounu.


  
Širokopásmová anténa, 2011
 

Cílem této bakalářské práce bylo realizovat širokopásmovou anténu typu TEM trychtýř v pásmu 3 až 18 GHz, navrhnout měřicí pracoviště a změřit realizované parametry antény. Při vlastní realizaci bylo sestrojeno více antén s drobnými úpravami. Na těchto anténách byly následně zkoumány vlivy jednotlivých úprav na funkci výsledné antény. Anténní směrové charakteristiky a zisky antén byly změřeny v anechoické komoře. 

 


Pasivní radiolokátor pro sledování jednoho cíle, 2010
 
 
Tato diplomová práce byla zaměřena do oblasti pasivní radiolokace. Jejím cílem bylo provést rozbor metod vhodných pro sledování jednoho cíle pasivním systémem a následný návrh a realizace jednoduchého demonstrátoru zvolené metody. Součástí bylo i provedení základních měření s tímto demonstrátorem v terénu.


                 

 


Globální optimalizace širokopásmových antén: porovnání metod, 2012

Práce se zabývala problematikou globálních optimalizačních metod a jejich implementací v programovém prostředí MATLAB pro modelování vlastností širokopásmových mikrovlnných antén. Součástí práce byl nejenom teoretický rozbor problematiky, ale i rozbor výsledků simulací a testování jednotlivých optimalizačních algoritmů.

 

 
Využití DRL hlavy k detekci pohyblivých cílů, 2005

Předmětem diplomové práce bylo navržení, sestavení a praktické provedení napájecího zdroje a vstupních filtrů I/Q přijímače pro CW RL hlavu typu SRF-35120610-01. V další fázi byla realizována mechanické konstrukce celého zařízení a praktické provedení měření pro zájmové zdroje. Na závěr diplomové práce byla analyzována zaznamenaná data a navrhnut detekční algoritmus pro zájmové zdroje v oblasti perimetrické ochrany objektů.

 

 

 

Klasifikace radiotechnických signálů, 2006

Diplomová práce se zabývala klasifikací radiotechnických a zejména pak radiolokačních signálů z hlediska rozlišovací schopnosti v dálce a radiální rychlosti na základě tvaru a vlastností funkce neurčitosti. Zvláštní pozornost byla věnována signálům s vnitroimpulsní fázovou binární a kmitočtovou modulací. Výsledkem práce byl program pro výpočet a zobrazení funkce neurčitosti.
 
 
 
 
 
Za obsah stránky odpovídá René Križan
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme