Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Ukázky diplomových a bakalářských prací studentů

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace

Ukázky diplomových a bakalářských prací studentů



Řádné studium každého oboru, tedy i oboru Radiolokace, je zakončení státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské, resp. diplomové práce. Katedra radiolokace vždy vypisuje témata těchto prací tak, aby měla úzkou vazbu ke studovanému oboru a aby obsahovala mimo teoretické části i část praktickou. Závěrečné práce absolventů tedy zpravidla obsahují praktickou realizaci určitého obvodu či zařízení nebo realizaci SW díla.
 

DP: The Design of Radar Signals with Use of SDR (2019)

Autor: Petr Horký

Diplomová práce s názvem „The Design of Radar Signals with Use of SDR" řešila problematiku návrhu a realizace radiolokačních signálů s využitím platformy softwarově definovaného rádia, v tomto případě typu NI USRP N210. Jádrem práce bylo vytvoření uživatelského SW, který by zabezpečil generování vybraných radiolokačních signálů zvoleným SDR v kmitočtovém pásmu do 6 GHz se zadanými parametry. Pro tvorbu uživatelského SW bylo zvoleno prostředí GNU Radio a využit programovací jazyk Python. Textová část práce byla sepsána v anglickém jazyce.

 sig1.jpg

Ukázka výstupního signálu s lineární kmitočtovou modulací

                                      sig2.jpg

a jeho spektrogram.

 sig3.jpg

Ukázka blokového schématu programu pro realizaci signálu s tzv. Barkerovým kódem.

 

DP: Realizace aplikace pro řízení DVB-T přijímačů (2016)

Autor: Ladislav Gál

Diplomová práce „Realizace aplikace pro řízení DVB-T přijímačů" byla zaměřena na využití USB DVB-T přijímačů za účelem průzkumu kmitočtového spektra s hrubou identifikací přijatých signálů. Cílem práce bylo realizovat SW aplikace schopné řídit několik těchto přijímačů současně, zpracovávat takto přijatá data a výstupy zpracování zobrazovat v grafické podobě. Význam synchronního použití několika přijímačů současně bylo především v rozšíření šířky kmitočtového pásma přijímaného signálu. Pro realizaci aplikace bylo zvoleno prostředí programu MATLAB a programovací jazyk C.

         DVB.jpg

Ukázka grafického prostředí pro řízení DVB-T přijímačů a zobrazení spektra, resp. spektrogramu přijatých signálů.

 

DP: Výpočet diagramu dosahu radiolokátoru (2016)

Autor: Marek Křupka

Diplomová práce „Výpočet diagramu dosahu radiolokátoru" řešila problematiku výpočtu a zobrazení dosahu radiolokátoru v reálném terénním prostředí. Cílem práce bylo vytvoření SW aplikace umožňující jak výpočet tzv. radiového horizontu pro zadanou polohu radiolokátoru v konkrétním prostředí definovaným digitální mapou terénního profilu, tak i jeho následným zobrazením. SW dílo bylo vytvořeno v prostředí MATLAB a umožňovalo využití libovolných geografických dat ve formátu DTED.

            dosah1.jpg

Ukázka grafického prostředí vytvořené SW aplikace.
               dosah2.jpg
Ukázka vypočteného dosahu radiolokátoru pro různé nadmořské výšky.
 

DP: Porovnání vlastností obvodů CFAR (2015)

Autor: Dang Viet Anh

Diplomová práce „Porovnání vlastností obvodů CFAR" byla zaměřena do oblasti analýzy vlastností obvodů CFAR a následné simulace jejich činnosti v prostředí MATLAB. Práce byla rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části byl proveden teoretický rozbor činnosti různých typů obvodů CFAR, včetně sestavení jejich matematických modelů. V praktické části byla realizována simulace jejich činnosti v prostředí MATLAB a následně zhodnoceny jejich užitné vlastnosti.

            cfar.jpg

Ukázka simulovaného průběhu napětí na výstupu různých typů obvodu CFAR.

 

Disertační práce: Možnosti rušení řídicího rádiového kanálu bezpilotních prostředků (2018)

Autor: Michal Haluza

Disertační práce je zaměřena na možnosti rušení řídicího rádiového kanálu bezpilotních prostředků (UAS). V úvodní části jsou definovány základní pojmy v řešené problematice a rozebírány možnosti zjišťování přítomnosti UAS v zájmovém prostoru se zaměřením na detekci rádiového kanálu pro používané a perspektivní standardy. Dále jsou zde popsány možnosti elektronického působení a vyjmenovány v současnosti používané typy rušení. Vlastní naplnění cílů disertační práce zahrnuje hledání optimálních struktur rušicích signálů pro zaměřené rušení s cílem zvýšení efektivity elektronického působení proti vybraným typům UAS. Je zde proveden rozbor současných modulací používaných rádiových kanálů UAS včetně popisu fyzické, linkové a síťové vrstvy nejpoužívanějších protokolů řízení UAS. Realizační část práce obsahuje návrh pracoviště elektronického působení proti vybraným typům UAS a praktické ověření pomocí měření reálných systémů a stanovení poměru rušení k signálu (JSR) pro uvedené typy signálů zaměřeného rušení.

UAV.jpg

Ukázka výstupů analýzy řídících signálů jednoho ze zvolených typů UAV.

 
Za obsah stránky odpovídá René Križan
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme