Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Technologie pro obranu a bezpečnost / Letecká technika

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra letecké techniky

Technologie pro obranu a bezpečnost / Letecká technika

Obecné informace o studiu specializace „Letecká technika"

Studijní program:     Technologie pro obranu a bezpečnost

Specializace:              Letecká technika

Forma studia:            denní

Druh studia:              civilní

Délka studia:             3 roky

 

Profilující předměty

 • Stavba letadel – strojní předmět zaměřený na znalosti konstrukce a funkce jednotlivých částí draku letounu, jeho soustav a avionického vybavení a na oblast únavy a aeroelasticity leteckých konstrukcí. Předmět je dále zaměřen na základní problémy aerodynamiky vrtulníků a na konstrukci a funkci jednotlivých částí draku vrtulníku. Předmět seznamuje studenty také s vybranými oblastmi pohonných jednotek, se zkoušením letecké techniky, ohrožením a odolností letecké techniky a počítačovou podporou konstruování.
 • Aerodynamika a mechanika letu - předmět zaměřený na znalosti základních zákonů a poznatků předmětů Hydromechanika, Termomechanika a Aerodynamika. Dále studenty seznámí s možnostmi využívání aerodynamických tunelů a se způsoby měření v aerodynamických tunelech.
 • Elektrické systémy letadel - elektrotechnický předmět zaměřený na znalosti základních principů a technických řešení palubních zdrojů elektrické energie a palubních spotřebičů elektrické energie. Předmět dále studenty seznámí s aktuálními trendy vývoje v oblasti leteckých palubních řídicích systémů.
 • Letecké motory - strojní předmět zaměřený na znalosti druhů leteckých motorů, principu jejich činnosti, konstrukce a provozních charakteristik. Předmět dále obsahuje přehled o používaných materiálech leteckých motorů, technologii výroby, provozních zatížení a trendech vývoje motorů.
 • Provoz letecké techniky – strojní předmět zaměřený na základní principy provozu a organizace práce na letištích a pozemní vybavením letišť podle předpisů ICAO a předpisů NATO. Předmět rozšiřuje znalosti studentů v oblasti principu práce a provozních postupů pozemního vybavení letišť včetně plnění palivem, letištních záchranných služeb a ochranu prostředí. Dále je zaměřen na prohloubení odborných znalostí v oblasti organizace a řízení provozu na letišti a v oblasti provádění údržby letecké techniky.
 • Diagnostické systémy letecké techniky – předmět zaměřený na znalosti a dovedností v oblasti diagnostiky leteckých strojních a elektrických systémů a aktuálních trendů vývoje v oblasti diagnostiky stavu leteckých palubních systémů.

Témata diplomových prací

 • Topologická optimalizace prvku letounu
 • Výpočet bojových možností letounu L-159 ALCA
 • Analýza eliminace UAV multikoptér
 • Stanovení letových výkonů malého UAV s vrtulovým elektropohonem
 • Organizace provozu a údržby letadel u leteckých dopravců
 • Použití kompozitních materiálů v konstrukci letadlových motorů
 • Turbohřídelové motory současných vrtulníků
 • Aplikace leteckého zákona na události v civilním letectví
 • Realizace bezpečnostních opatření v civilním letectví
 • Suverenita a svrchovanost vzdušného prostoru
 • Digitální část moderního radiového přijímače
 • Letecký digitální magnetický kompas
 • Řízení stejnosměrného motoru s elektronickou komutací
 • Simulace signálů radionavigačních prostředků
 • Zástavba ARK do měřícího pracoviště radionavigačních systémů

Profil absolventa specializace „Letecká technika"

Odborné specifické znalosti - absolvent zná:

 • teoretické znalosti, které mu umožní porozumět teoriím, konceptům a metodám spojenými s leteckou technikou,
 • absolvent absolvováním modulu "Draky a motory" zná hlouběji oblast strojních systémů letadel, zejména konstrukci, výrobu a provoz draků letadel a leteckých motorů,
 • absolvent po absolvování modulu "Avionika" zná hlouběji oblast elektrických systémů letadel, zejména konstrukci a provoz avionických systémů a leteckých přístrojů letadel.

Odborné specifické dovednosti - absolvent umí:

 • uplatňuje studiem získané teoretické i profesně orientované znalosti při výkonu technicko - manažerských rolí ve státních orgánech a dalších institucích zabývajících se leteckou problematikou,
 • využívá podpůrné nástroje rozhodování, prakticky uplatňuje inovativní metody a přístupy při řešení složitých nepředvídatelných situací,
 • posuzuje výhody a nevýhody realizace jednotlivých technologií a postupů v leteckém prostředí a navrhuje způsob jejich efektivního/optimálního využití s ohledem na konkrétní podmínky,
 • komplexně plánuje, organizuje a řídí návrh, použití a údržbu technologií pro oblast letectví a bezpečnostní management v letectví,
 • plánuje, organizuje a řídí přípravu osob na praktické využívání technologií a realizaci opatření bezpečnostní problematiky v letectví.

Obecné specifické způsobilosti (kompetence) - absolvent je způsobilý:

 • uplatňovat širokou škálu poznatků a dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí role technicky orientovaného manažera a nutných postupů pro působení v oblasti plánování, organizace a řízení procesů souvisejících s návrhem (design), použitím a údržbou technologií pro oblast civilního letectví,
 • formulovat a realizovat návrh použití technologií pro letecké prostředí při dodržení technických, ekonomických, právních a etických norem jednání,
 • srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory z oblasti leteckých technologií a bezpečnostních postupů pro jejich praktickou aplikaci,
 • používat své odborné znalosti a dovednosti z oblasti letecké problematiky v anglickém jazyce.

 

  

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme