Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Výuka

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra letectva a letecké techniky zabezpečuje výuku v akreditovaných programech:

 • 5-letý magisterský studijní program Vojenské technologie (pouze prezenční forma)
 • 3-letý bakalářský studijní program Letový provoz (pouze vojenský, prezenční)
 • 3-letý bakalářský studijní program Letecká a raketová technika (vojenský i civilní, prezenční)
 • 4-letý bakalářský studijní program Vojenský pilot (pouze vojenský, prezenční)
 • 2-letý magisterský studijní program navazující na bakalářský Letový provoz (pouze vojenský, prezenční i kombinovaný)
 • 2-letý magisterský studijní program navazující na bakalářský Letecká a raketová technika (vojenský i civilní, prezenční i kombinovaný)
 • 3-letý doktorský studijní program (prezenční i kombinovaná forma)

 

Vojenská forma bakalářských studijních programů již v budoucnu nebude otevřena a katedra zajišťuje pouze dokončení studia současných studentů. Ti mohou následně, v závislosti na aktuálních potřebách armády, pokračovat ve studiu ve 2-letém magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský - Letový provoz nebo Letecká a raketová technika. Ten lze studovat jak prezenční, tak i kombinovanou formou. Po jeho absolvování získají titul Ing. Uvedené programy budou katedrou zabezpečovány i nadále, počítá se s jejich další reakreditací.

Magisterský studijní program Vojenské technologie je souvislý, pětiletý a stane se základním typem studia pro přípravu důstojníků-techniků AČR. Byl připraven na základě požadavků MO ČR a byl akreditován v roce 2013. V prvních třech letech bude výuka studentů společná – všichni si osvojí všeobecný technický základ. Následující 2 roky bude následovat specializační část, v níž budou již studenti připravováni v jednotlivých studijních modulech. Výuka je po celou dobu doplněna bloky praktické výuky a výcviku.

Výuka v tomto studijním programu probíhá pouze prezenční formou, absolventi získají titul Ing. Studijní program je jednooborový a dělí se na 15 studijních modulů. Katedra letectva a letecké techniky zabezpečuje 5 z nich:

 • Vojenský pilot
 • Řízení letového provozu
 • Letecký štábní
 • Letištní technické zabezpečení
 • Letecká technika - draky a motory

 

K  zařazení studentů do studijních modulů dochází po ukončení:

 • 3. semestru do studijního modulu Vojenský pilot; podmínkou je úspěšné absolvování lékařské prohlídky v ÚLZ Praha
 • 6. semestru do zbývajících studijních modulů; v případě studijního modulu Řízení letového provozu je podmínkou úspěšné absolvování lékařské prohlídky v ÚLZ Praha

 

Modul Vojenský pilot​


Hlavním cílem tohoto modulu je připravit vysokoškolsky vzdělané vojenské odborníky - piloty vojenského letectva. Absolvent získá ve výuce znalosti z oblastí teoretického základu, aplikovaného strojního základu rozšířeného o znalosti v základech elektro. V odborných předmětech splňuje požadavky a znalosti konstrukce a vybavení letadel, mezinárodně platných předpisů JAR-FCL, norem ICAO, standardů NATO a problematiky taktiky základů použití jednotlivých druhů letectva. V průběhu studia absolvuje praktické seskoky padákem, zvládne teoretickou přípravu pro splnění podmínek udělení PPL a ATPL a absolvuje praktický letecký výcvik na letounu Z-142C-AF.

 

Modul Řízení letového provozu


​​

Hlavním cílem daného modulu je připravit vysokoškolsky vzdělané vojenské odborníky v oblasti řízení letového provozu. V průběhu vysokoškolské odborné přípravy si osvojí teoretické a praktické znalosti z konstrukce, stavby a provozu letadel a leteckých motorů, základy operačního umění, taktiky a bojové účinnosti letectva. Absolvent studijního oboru Letový provoz získá znalosti mezinárodně platných civilních leteckých předpisů a norem ICAO, směrnic a standardů NATO a nařízeních při řízení a účasti v letovém provozu, při zabezpečení létání a řízení štábní služby u leteckých útvarů a zařízení. Získá znalosti v oblasti organizace řízení letového provozu na úrovni středisek řízení a uvědomování letectva zemí NATO. Absolvent je schopen samostatně řešit a analyzovat problémy v řízení jednotek letectva na stupni letka, případně štábu letecké základny nebo podobných zařízení letectva.

 

Modul Letecký štábní


​​

Absolvent získá znalosti mezinárodně platných civilních leteckých předpisů a norem ICAO, směrnic a standardů NATO a nařízeních při zabezpečení létání a řízení štábní služby u leteckých útvarů a zařízení vzdušných sil AČR. Důraz je položen na principy velení a řízení štábů letecké základny, křídla, jednotlivých letek a míst velení při plnění úkolů leteckého výcviku a bojové činnosti letecké základny, dále pak proces přípravy, zpracování a vedení nařízené a stanovené dokumentace. Hlavním cílem studia je výchova vojenského profesionála, který je připraven kvalifikovaně řešit úkoly v oblasti řízení štábní služby u útvarů a zařízení vzdušných sil AČR.

 

Modul Letištní technické zabezpečení


​​
 

Absolvent získá znalosti mezinárodně platných civilních leteckých předpisů a norem ICAO, směrnic a standardů NATO a nařízeních při řízení a zabezpečení z hlediska letištního zabezpečení, leteckého technického a provozního zabezpečení a logistické podpory létání u leteckých útvarů a zařízení. Důraz je položen na znalost principů činnosti a konstrukce speciální techniky LTZ, řízení a provádění údržby pohybové plochy letiště a logistického zabezpečení leteckého provozu. Hlavním cílem studia je výchova vojenského profesionála, který je připraven kvalifikovaně řešit úkoly v oblasti řízení služeb letištního zabezpečení a leteckého technického a provozního zabezpečení u útvarů a zařízení vzdušných sil AČR.


Modul Letecká technika - draky a motory


​​


Absolvent je vojenský profesionál, specialista s inženýrským vzděláním strojního zaměření. V potřebném rozsahu je seznámen i s elektrickým a přístrojovým vybavením letecké a raketové techniky. Je schopný vykonávat inženýrské činnosti, organizovat, řídit a vychovávat podřízené po stránce odborné, vojenské a společenské. Kromě inženýrských znalostí je kladen důraz na manažérskou problematiku spojenou s řízením provozu, údržby a oprav letecké a raketové techniky. Absolvent je schopen zastávat odborné funkce v AČR a dále se odborně i vědecky rozvíjet, dále je schopen ústní i písemné komunikace na běžná i odborná témata v civilním i vojenském kontextu a rozumí středně obtížným obecným a odborným textům v psané i mluvené podobě. Je schopen aplikovat řečové dovednosti v cizojazyčném akademickém prostředí.


I na FVT při vzdělávání vojenských profesionálů je škola hrou:

​​

Za obsah stránky odpovídá Miloslav Bauer
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme