Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Ze života katedry

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra bojových a speciálních vozidel

Ze života katedry


 

Významné ocenění vedoucího Katedry bojových a dopravních vozidel.

Vědecká rada Akademie věd ČR dne 15. října 2020 udělila vedoucímu katedry plk. gšt. prof. Davidu Vališovi, Ph.D. et Ph.D. titul „doktor technických věd“ (ve zkratce DSc.). Titul „doktor věd“ pro jednotlivé skupiny věd uděluje Vědecká rada AV ČR významným vědeckým pracovníkům, jako výraz ocenění zvláště vysoké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost.
Udělování tohoto významného ocenění se řídí striktními pravidly, které vyžadují, aby uchazeč předložil a obhájil disertaci přinášející nové vědecké poznatky s mezinárodním ohlasem. Plk. Vališ jako disertaci předložil soubor svých uveřejněných prací doplněných komentářem, který nazval „Metody modelování degradace ve spolehlivosti technických systémů“. Obhajoba dizertace před Komisi pro obhajoby doktorských disertací v oboru „Aplikovaná a teoretická mechanika“ proběhla 30. 6. 2020. Komise, na základě třech posudků zpracovaných předními odborníky z dané oblasti a průběhu vlastní obhajoby disertace, se v tajném hlasování jednomyslně usnesla doporučit Vědecké radě AV ČR titul „doktora technických věd“ plk. Vališovi udělit.
Titul „doktor věd“ byl AV ČR zřízen již v roce 2002 a plk. Vališ je teprve prvním příslušníkem Fakulty vojenských technologií, kterému se podařilo tento titul získat. O výjimečnosti ocenění jistě svědčí i skutečnost, že v letošním roce, kromě plk. Vališe, titul získalo jen 8 dalších osobností v rámci celé ČR. Na fotografii je zachycen plk. gšt. prof. David Vališ, Ph.D. et Ph.D., DSc., s členy komise po úspěšné obhajobě disertace.
IMG_0110.jpg
.....................................................................................................................................................

Obhajoba dizertační práce

Ve čtvrtek 20. 8. 2020 na Katedře bojových a speciálních vozidel proběhla obhajoba dizertační práce Ing. Cao Vu TRAN „Analysis and simulation typical failures in combat vehicle gearbox using vibrodiagnostics“. Dizertační práce se zabývá analýzou vybraných typů poruch vozidlových převodovek a možnostmi simulace těchto poruch s využitím vibrodiagnostiky. Na fotografii je student (uprostřed) zachycen s členy komise po úspěšné obhajobě práce.
Obhajoba TRAN.jpg
.....................................................................................................................................................

Den válečných veteránů

Dne 11. 11. 2019 Univerzita obrany v rámci vzpomínkových akcí ke Dni válečných veteránu uspořádala Den Univerzity obrany pro veřejnost. V rámci této akce měli studenti brněnských středních a základních škol a široká veřejnost možnost navštívit vybrané laboratoře Fakulty vojenských technologií a shlédnou ukázky taktického výcviku studentů a vystavenou vojenskou techniku. Velkou pozornost návštěvníků poutaly především vystavená moderní armádní vozidla (viz foto).

Den veteránů_1.gif Den veteránů_2.gif
.....................................................................................................................................................

Významné ocenění příslušníka Katedry bojových a speciálních vozidel

Dne 26. září 2019 proběhlo Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně u příležitosti oslav 100. výročí založení Agronomické fakulty. V rámci tohoto slavnostního shromáždění děkan Agronomické fakulty předal prof. Dr. Ing. Štefanu Čorňákovi Medaili Agronomické fakulty za dlouholetou spolupráci na poli výzkumu a vzdělávání.

St-MENDELU.gif St-MENDELU 19-0.jpg
.....................................................................................................................................................

Obhajoba dizertační práce

V úterý dne 9. 7. 2019 na Katedře bojových a speciálních vozidel proběhla obhajoba dizertační práce Ing. Xuan Phong CU nazvaná "Accelerated reliability testing of electronic parts of combat vehicles". Dizertační práce se zabývá možnostmi použití zrychlených zkoušek bezporuchovosti u elektronických systémů moderních bojových vozidel a jejich částí. Student svoji práci úspěšně obhájil.
CU.jpg
.....................................................................................................................................................

Státní závěrečné zkoušky

Dne 9. 7. 2019 na Katedře bojových a speciálních vozidel proběhly státní závěrečné zkoušky studentů v magisterské studijním programu Vojenské technologie, modul Bojová a speciální vozidla a v navazujícím magisterském studijním programu Vojenské technologie, studijní obor Bojová a speciální vozidla. Předsedou zkušební komise byl pplk. prof. Ing. Jan Furch, Ph.D. Dále v komisi zasedli prof. Ing. Miroslav Vala, CSc., prof. Ing. Štefan Čorňák, Dr., pplk. Ing. Tomáš Túró, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c. (všichni z Katedry bojových a speciálních vozidel) a dále externí členové prof. Ing. Peter Droppa, PhD. z Akademie ozbrojených sil v Liptovském Mikuláši, doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně a plk. Ing. Daniel Synek ze Sekce podpory Generálního štábu AČR.

SZZ 2019 MGr_2.jpg
SZZ 2019 MGr_1.jpg
.....................................................................................................................................................

Obhajoba dizertační práce

V pondělí dne 8. 7. 2019 na Katedře bojových a speciálních vozidel proběhla obhajoba dizertační práce Ing. Quy Hung NGUYENA nazvaná "Design of accelerated life tests for selected chassis component of combat vehicle". Dizertační práce se zabývá možnostmi použití zrychlených zkoušek bezporuchovosti u mechanických částí podvozků bojových a speciálních vozidel. Student svoji práci úspěšně obhájil.
Nguyen.jpg
.....................................................................................................................................................

Mezinárodní konference IDT 2019

Ve dne 25. – 27. června proběhla v Žilině mezinárodní konference Information and Digital Technologies. Na přípravě a organizaci konference se podílela i Univerzita obrany v rámci realizace grantu Visegrádského fondu. Podrobnosti o tomto grantu lze nalézt zde. Z Katedry bojových a speciálních vozidel se konference zúčastnil prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c. a student doktorského studijního programu Ing. Xuan Phong CU (na fotografii dole). Součástí konference byl také mezinárodní workshop věnovaný problematice spolehlivosti a bezpečnosti (International Workshop on Reliability and Safety Technologies). Právě v rámci tohoto workshopu Ing. Cu prezentoval vybrané výsledky své disertační práce v příspěvku nazvaném „Reliability Estimation of Electronic Components by Step-Stress Accelerated Reliability Testing“. 

IDT 2019_1.jpg

.....................................................................................................................................................

Seminář Aplikované techniky spolehlivosti v automobilovém inženýrství

Dne 12. června 2019 se na Univerzitě obrany konal odborný seminář nazvaný „Aplikované techniky spolehlivosti v automobilovém inženýrství“. Seminář ve spolupráci s Univerzitou obrany pořádala Odborná skupina pro spolehlivost při České společnosti pro jakost. Přípravu a realizaci semináře za Univerzitu obrany garantoval akademický pracovník Katedry bojových a speciálních vozidel prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c., který také na semináři vystoupil s příspěvkem zaměřeným na problematiku zrychlených zkoušek elektronických prvků vozidel. Semináře se zúčastnilo 20 odborníků především z podniků automobilového průmyslu a vysokých škol. Velký zájem vyvolalo vystoupení Ing. Marka Hudce z Porsche Engineering Services, s.r.o., Praha (přednášející na obrázcích dole), který přítomné seznámil s problematikou zajišťování funkční bezpečnosti vozidel dle normy ISO 26262 a prezentoval příklady její aplikace u asistenčních systémů v podmínkách společnosti Porsche. Celý program semináře lze najít zde a sborník prezentovaných příspěvku zde. Na stránkách České společnosti pro jakost jsou také volně dostupné sborníky materiálů ze všech předchozích seminářů organizovaných Odbornou skupinou pro spolehlivost.

Seminář OSS 2019_1.jpg Seminář OSS 2019_2.jpg

.....................................................................................................................................................

Mezinárodní konference ICMT 2019

V rámci Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2019 Fakulta vojenských technologií ve dnech 30. a 31. května 2019 uspořádala tradiční Mezinárodní konferenci o vojenských technologiích ICMT 2019. Jednou z odborných sekcí konference byla i sekce zaměřená na problematiku bojových a speciálních vozidel, kde roli odborného garanta sehrála katedra Bojových a speciálních vozidel a jednání v sekci řídili příslušníci katedry plk. gšt. prof. Ing. David Vališ Ph.D. et Ph.D. a pplk.. Ing. Tomáš Túró (viz fotografie dole). V rámci této sekce proběhlo celkem 18 prezentací. Podrobné informace o konferenci lze nalézt zde.

ICMT 2019_1.jpgICMT 2019_2.jpg

.....................................................................................................................................................

Ukázka vyprošťování a odsunu vozidel

Dne 17. 1. 2019 pod vedením pracovníků Katedry bojových a pásových vozidel proběhla ve výcvikovém prostoru vojenského újezdu Březina ukázka vyprošťování a odsunu vozidel. Ukázka byla určena studentů 4. ročníku Fakulty vojenských technologií jako součást výuky předmětu Bojová technika a zbraňové systémy. Techniku k provedení ukázky zajistil zabezpečovací prapor Velitelství výcviku - Vojenské Akademie ve Vyškově.

Vyskov_2019_leden_1.jpg Vyskov_2019_leden_2.jpg
Vyskov_2019_leden_3.jpg
.....................................................................................................................................................

Grant Visegrádského fondu

Katedra bojových a speciálních vozidel se ve spolupráci s dalšími českými slovenskými, polskými a maďarskými vysokými školami podílela na přípravě žádosti o standardní grant Visegrádského fondu, jehož cílem je podpora a rozvoj mezinárodní konference Information and Digital Technologies. Tato konference je pravidelně organizována v zemích Visegrádské čtyřky. Pro katedru je konference zajímavá především proto, že v jejím rámci jsou tradičně organizovány speciální workshopy zaměřené na problematiku spolehlivosti technických systémů. Vytvořené konsorcium partnerů se žádostí uspělo a grant získalo. Podrobnosti o cílech, postupu realizace a partnerech projektu lze nalézt na jeho webových stránkách.
Grant V4.jpg
..................................................................................................................................................... 


Archiv minulých let:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 


Za obsah stránky odpovídá Zdeněk Vintr
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme