Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Poslání a hlavní úkoly FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Poslání a hlavní úkoly FVT

Hlavním posláním Fakulty vojenských technologií je šíření vzdělanosti, pěstování svobodného myšlení a nezávislého vědeckého bádání v oblasti vojenských technologií a dalších navazujících oblastech důležitých pro obranu České republiky a plnění jejích spojeneckých závazků. FVT je zaměřena zejména na vzdělávání, výchovu a přípravu vojenských profesionálů v technických studijních oborech pro potřeby Armády České republiky podle požadavků Ministerstva obrany. FVT vzdělává i civilní studenty pro potřeby státní správy a obranného průmyslu. Zahraniční studenti jsou školeni na základě smluv uzavřených příslušnými státními orgány.

Vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost na FVT navazuje na dlouhodobou tradici a odráží vývojové trendy. Zahrnuje zejména vojensko-technické oblasti strojní, elektrotechnické, stavební, geodetické, kartografické, informatiku a související oblasti hraniční a interdisciplinární. Základní činností FVT je vzdělávání, které se uskutečňuje v akreditovaných studijních programech a v programech celoživotního vzdělávání.

Výzkum a vývoj se uskutečňuje v souladu se zákony a usneseními vlády České republiky pro oblast výzkumu a vývoje. V oblastech dlouhodobé orientace je zaměřen především na realizaci výzkumných záměrů FVT, specifického výzkumu, výzkumu organizovaného příslušnými orgány AČR, externích a interních projektů v rámci vyhlášených programů, dále na společné výzkumné projekty s domácími a zahraničními vysokými školami, vědeckými a výzkumnými pracovišti jiných armád a mezinárodních institucí a s dalšími partnery.

V souladu se zákonem o vysokých školách jsou základními pracovišti pro výchovně vzdělávací, vědeckou a výzkumnou činnost jednotlivé fakultní katedry. Katedry jsou programového a oborového zaměření s prioritní orientací na rozvoj studijního programu a rozvoj vědy v oblasti vojenství v rámci FVT. K fakultě patří tyto katedry: ​


Za obsah stránky odpovídá Zbyšek Korecki
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme