Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Studentská tvůrčí činnost

DOCENDO DISCIMUS

 

Studentská tvůrčí činnost

​​

 

Pokyny pro STČ na FVL na AR 2021/2022

               Tiskopisy:

Soutěž studentské tvůrčí činnosti

 

V souladu se  plánem činnosti FVL je na katedrách zahájen výběr studentů na pozice pomocných vědeckých sil (PVS) a pomocných pedagogických sil (PPS) pro AR 2021/2022.

 

Pomocná vědecká síla

Činnost pomocné vědecké síly je zaměřena na spoluúčast při řešení vědecko-Výzkumných úkolů univerzity, její fakulty, vysokoškolského ústavu nebo jiného pracoviště v rámci dlouhodobých záměrů pro rozvoj organizace nebo vědecko-výzkumných projektů odpovídajících úrovni bakalářského nebo magisterského studijního programu. Součástí činnosti pomocné vědecké síly je vypracování studentské vědecké práce a její obhajoba studentem v rámci soutěže studentské tvůrčí činnosti nebo její prezentace studentem na vědecké konferenci studentů organizované univerzitou, fakultou nebo jinou vysokou školou.

Činnosti pomocné vědecké síly se může účastnit kterýkoli student, který byl pro tuto činnost vyhlašovatelem vybrán v rámci příslušného výběrového řízení.

Studentovi vzniká nárok na jednorázové stipendium za jeho podíl na vědecké činnosti uskutečňované univerzitou nebo její součástí a vykonávané v průběhu akademického roku, je-li tato činnost zakončena v rámci soutěže studentské tvůrčí činnosti obhajobou studentské vědecké práce, která vznikne při této činnosti, nebo prezentaci této vědecké práce na vědecké konferenci, max. 8 000 Kč.

 

Pomocná pedagogická síla

Činnost pomocné pedagogické síly je zaměřena na spoluúčast při přípravě a realizaci výukových aktivit daného pracoviště včetně odborných seminářů a konferencí na úrovni odpovídající pro studenty bakalářských nebo magisterských studijních programů.

Činnosti pomocné pedagogické síly se může účastnit kterýkoli student, který byl pro tuto činnost vyhlašovatelem vybrán v rámci příslušného výběrového řízení.

Pravidelné stipendium lze přiznat za výsledky tvůrčí činnosti studenta, kterou se rozumí podíl na pedagogické činnosti uskutečňované univerzitou nebo její součástí. Pravidelné stipendium se přiznává maximálně na dobu osmi měsíců v akademickém roce, a to pro období listopad až červen. Přesnou výši pravidelného stipendia stanovil rektor pro AR 2019/2020 opatřením ve výši 700 Kč za měsíc. Stipendium bude vyplaceno na základě předloženého „Souhrnu vyplácení stipendia za PPS" za celou katedru předloženého do 22. dne daného měsíce".

 

Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí

O přiznání, snížení, odnětí stipendia za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí může v prvním stupni rozhodnout i děkan fakulty, která uskutečňuje příslušný studijní program a na které není student zapsán.

Podklady k návrhu na přiznání stipendia předkládá děkanovi FVL na základě vyhodnocení tvůrčí práce vedoucího pracoviště (katedry, popř. součásti UO), kde student v rámci STČ působí jako pomocná vědecká, pedagogická síla nebo z jehož vedení se student zapojil do SSTČ.

 

Soutěž studentské tvůrčí činnosti

Soutěž studentské tvůrčí činnosti (dále jen „SSTČ") je vyvrcholením samostatné práce a tvůrčí činnosti studentů pořádané vyhlašovatelem k vyhlášenému tématu nebo tématům. V rámci SSTČ předkládají studenti své vědecké práce zpracované na zadané, příp. vybrané téma dle podmínek stanovených při vyhlášení soutěže.

SSTČ se může účastnit student univerzity, její fakulty nebo student jakékoli jiné vysoké školy.

 

Za obsah stránky odpovídá Martin Vlkovský
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme