Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Charakteristika a zaměření studia na fakultě

DOCENDO DISCIMUS

 

Charakteristika a zaměření studia na fakultě

Fakulta připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, důstojníky Armády ČR, kteří budou působit ve všech organizačních strukturách armády na manažerských a ekonomických funkcích. Studijní program fakulty poskytuje absolventům standardní vzdělání v daném oboru, plně srovnatelné se vzděláním na civilních vysokých školách, které je rozšířeno o speciální vojensko-odbornou a vojensko-profesionální přípravu podle potřeb Armády ČR. Tím jsou vytvořeny základní předpoklady pro plnohodnotné uplatnění absolventů ve vojenském i civilním životě.

Fakulta vojenského leadershipu je garantem studijního programu "Ekonomika a management", který je celospolečensky uznaným široce orientovaným univerzitním vzdělávacím programem. Vytváří předpoklady k dokonalému zvládnutí ekonomických a manažerských procesů na poznatkové platformě zejména takových disciplín, jako je ekonomie, management, právo, matematika, statistika a informatika. Široce orientovaný společenskovědní základ vytváří potřebné předpoklady pro osobnostní rozvoj studentů na bázi tvůrčích, kreativních přístupů s uplatňováním teoretických, ale i praktických poznatků vědy a výzkumu. Tato část studijního programu je základem pro získání vysokoškolské kvalifikace bakaláře, inženýra nebo doktora, kterou může absolvent uplatnit v rámci svého profesního působení v organizačních strukturách armády nebo v civilním sektoru.

V rámci studijního programu fakulty jsou současně vytvořeny podmínky pro jeho odpovídající oborově vojensky orientované studium, které vytváří předpoklady ke zvládnutí široké škály rozhodujících vědomostních a dovednostních poznatků nutných pro soudobého vojenského profesionála.

Z hlediska požadavků kladených na profesionální armádu studium v uvedeném programu garantuje standardní jazykovou přípravu ve dvou světových jazycích a současně i získání potřebných fyzických předpokladů vojenského profesionála.

Vojensko profesionální oborová orientace studia nabízí zájemcům o studium na fakultě základní profesní nastavení jejich kariéry v rámci Armády ČR.

Za obsah stránky odpovídá Jakub Odehnal
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme