Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Přijímací řízení: Vojenské magisterské studium - Prominutí a uznání přijímací zkoušky

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Vojenské magisterské studium - Prominutí a uznání přijímací zkoušky

1) UZNÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • Podmínkou je absolvování přípravného kurzu, který je pro uchazeče ZDARMA.
 • Uchazeč si může po podání přihlášky vybrat kterýkoli z nabízených termínů přípravných kurzů, ale může jej absolvovat pouze jednou. Kapacita kurzu je omezená.
 • V rámci kurzů proběhnou přijímačky nanečisto. Po úspěšném zvládnutí přijímacích zkoušek nanečisto, je možné nechat si výsledek uznat místo řádných přijímacích zkoušek.
 • Úspěšným absolvováním přijímacích zkoušek nanečisto je míněno získání alespoň poloviny maxima bodů z uznávané části.
 • Lze uznat jak všechny části přijímacích zkoušek, tak i pouze některou z nich.
 • Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto (konané v rámci přípravných kurzů) se uchazeč dozví do 3 pracovních dnů a budou zveřejněny zde.
 • Uchazeč musí podat písemnou žádost o uznání přijímacích zkoušek nejpozději do 31. 3. 2021.
 • O uznání rozhoduje děkan fakulty. Žádost nelze vzít zpět.
 • Pokud děkan žádosti vyhoví, náleží uchazeči bodové hodnocení získané v rámci části/částí přijímacích zkoušek nanečisto, které uchazeč žádal uznat.
 • Pokud má uchazeč uznánu část/části přijímací zkoušky, nebude již přijímací zkoušku z dané uznané části/částí absolvovat. Pokud se k jejímu absolvování i přes uznání dostaví, nebude na výsledek přijímací zkoušky z této části brán zřetel.

2) PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • Uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky.
 • Je nutné podat písemnou žádost o prominutí přijímacích zkoušek nejpozději do 31. 3. 2021.
 • Součástí žádosti musí být požadované dokumenty dokládající skutečnosti naplňující podmínky prominutí. Tyto dokumenty je nutné doložit v úředně ověřené kopii nebo originále.
 • O prominutí vykonání části/částí přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.
 • V případě, že děkan žádosti vyhoví, z prominuté části přijímací zkoušky obdrží uchazeč maximální dosažitelný počet bodů nebo se uchazeči uzná počet bodů, kterého dosáhl u již vykonaného testu/přezkoušení:


  Prominutí testu studijních předpokladů

  • Pokud uchazeč na střední škole dosáhl z matematiky za 1. a 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku studijního aritmetického průměru nižšího než 1,5, obdrží z prominuté části přijímací zkoušky maximální dosažitelný počet bodů.
  • Vykonal-li uchazeč v posledních 45 dnech přijímací zkoušku z TSP do magisterského studijního programu na FVT, uzná se takový počet bodů, kterého dosáhl u již vykonaného testu.

  Prominutí testu z anglického jazyka:

  • Vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu zkoušku podle NATO STANAG 6001 nejméně na úrovni 2 (úroveň 2 alespoň ve dvou dovednostech), obdrží z prominuté části přijímací zkoušky maximální dosažitelný počet bodů.
  • Vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu jinou jazykovou zkoušku odpovídající min. úrovni B1 podle SERR/CEF, obdrží z prominuté části přijímací zkoušky maximální dosažitelný počet bodů.
  • Vykonal-li uchazeč v posledních 45 dnech přijímací zkoušku z AJ do magisterského studijního programu na FVT, uzná se takový počet bodů, kterého dosáhl u již vykonaného testu.

  Prominutí vykonání praktického ověření tělesné zdatnosti:

  • Vykonal-li uchazeč v posledních 30 dnech přijímací zkoušku z TZ do magisterského studijního programu na FVT, uzná se takový počet bodů, kterého dosáhl u již vykonaného přezkoušení tělesné zdatnosti.
  • Uchazeči je možné prominout pouze vykonání praktického ověření tělesné zdatnosti jako celku, nikoli pouze vykonání jedné z disciplín.Všechny žádosti zasílejte na adresu:
Studijní skupina
Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


 


Vojenské 
studium - Mgr.
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme