Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Přijímací řízení: Magisterské studium (vojenské) - Prominutí a uznání přijímací zkoušky

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Magisterské studium (vojenské) - Prominutí a uznání přijímací zkoušky

1) PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • Uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky.
 • Je nutné podat písemnou žádost o prominutí přijímacích zkoušek nejpozději do 11. 4. 2021.
 • Součástí žádosti musí být požadované dokumenty dokládající skutečnosti naplňující podmínky prominutí. Tyto dokumenty je nutné doložit v úředně ověřené kopii nebo originále.
 • O prominutí vykonání části/částí přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty – každý uchazeč, který zašle žádost, obdrží vyrozumění.
 • V případě, že děkan žádosti vyhoví, z prominuté části přijímací zkoušky obdrží uchazeč maximální dosažitelný počet bodů nebo se uchazeči uzná počet bodů, kterého dosáhl u již vykonaného testu/přezkoušení:


Prominutí testu studijních předpokladů

 • Pokud uchazeč maturitního oboru na střední škole doloží, že dosáhl z matematiky za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku studijního aritmetického průměru nižšího než 1,5, obdrží z prominuté části přijímací zkoušky maximální dosažitelný počet bodů.
 • Vykonal-li uchazeč v posledních 45 dnech přijímací zkoušku z TSP do magisterského studijního programu na FVT, uzná se takový počet bodů, kterého dosáhl u již vykonaného testu.

Prominutí testu z anglického jazyka:

 • Vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu zkoušku podle NATO STANAG 6001 nejméně na úrovni 2 (úroveň 2 alespoň ve dvou dovednostech), obdrží z prominuté části přijímací zkoušky maximální dosažitelný počet bodů.
 • Vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu jinou jazykovou zkoušku odpovídající min. úrovni B1 podle SERR/CEF, obdrží z prominuté části přijímací zkoušky maximální dosažitelný počet bodů.
 • Vykonal-li uchazeč v posledních 45 dnech přijímací zkoušku z AJ do magisterského studijního programu na FVT, uzná se takový počet bodů, kterého dosáhl u již vykonaného testu.

Věnujte pozornost Úplnému znění nových Podmínek přijímacího řízení


Všechny žádosti zasílejte na adresu:
Studijní skupina
Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme