Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Přijímací řízení: Bakalářské studium (vojenské, civilní) - Nabízené studijní specializace

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Bakalářské studium (vojenské, civilní) - Nabízené studijní specializace


Obecné informace:

 • Bakalářský studijní program Bezpečnost a obrana je uskutečňován Fakultou vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně. Standardní doba studia jsou 3 roky. Program Bezpečnost a obrana lze studovat vojenskou i civilní formou. Prezenční a kombinovaná forma studia je nabízena pro civilní uchazeče, pro vojenské pouze forma kombinovaná. Uchazeč o vojenskou formu studia musí být vojákem z povolání a být vyslán ke studiu.
 • Absolvent získá titul Bc.

V akademickém roce 2021/2022 budou uchazeči do bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana přijímáni v následujících počtech:​

Studijní program / formaPočet přijímaných
Studijní program: Bezpečnost a obrana90
Forma: 
Prezenční civilní studium30
Kombinované civilní studium30
Kombinované vojenské studium30Bezpečnost a obrana

Cílem studijního programu je příprava budoucích a stávajících zaměstnanců orgánů veřejné správy a soukromého sektoru, kteří potřebují získat či zvyšovat si svoji odbornou kvalifikaci v oblasti zajištění obrany a bezpečnosti státu. Studenti jsou v průběhu studia připravováni na působení na úrovni nižšího a středního managementu soukromého a veřejného sektoru.

Studijní program je koncipován s ohledem na standardy bakalářského studijního programu v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory. Pro studijní program jsou nosnými základní tematické okruhy:

 • Krizové řízení
 • Právní systém České republiky v oblasti bezpečnosti

Jedná se o profesně zaměřený studijní program uskutečňovaný v prezenční a kombinované formě studia. Pro osvojení si a rozvoj dovedností a kompetencí jsou do studijního programu zahrnuty nejen praxe na vybraných pozicích zejména rezortu obrany, ale i povinně volitelné předměty typu B pro užší odborné zaměření absolventů. Studijní program je realizován bez specializací.

   Studijní plány pro prezenční a kombinované studium

Absolvováním profesního bakalářského studijního programu absolvent získává následující kompetence:

a) odborné znalosti:

 • v oblasti krizového řízení
 • metod a nástrojů využitelných při rozhodování, vč. metod a nástrojů uplatnitelných při rozhodování v situacích charakterizovaných vysokou mírou rizika a nejistoty
 • základních právních předpisů
 • mechanismů a principů zajišťování zdrojových potřeb obrany a bezpečnosti státu

b) odborné dovednosti:

 • řeší poslání, roli a použití krizového řízení při zajišťování bezpečnosti
 • používá kvalitativní a kvantitativní metody pro řešení rozhodovacích problémů v podmínkách nejistoty a rizika
 • aplikuje a dodržuje právní a vnitřní předpisy v oblasti.

c) obecné způsobilosti:

 • plánuje a působí v součinnosti s krizovými štáby a se složkami integrovaného záchranného systému
 • podílí se na plánování zdrojů pro bezpečnost a obranu
 • plánuje činnost podřízených jednotlivců a týmů s důrazem na zvládání mimořádných událostí/krizových situací
 • rozhoduje se při nedostatku relevantních informací v nestabilním bezpečnostním prostředí
 • je schopen komunikovat v anglickém jazyce na pracovní úrovni


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme