Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Přijímací řízení: Magisterské navazující studium (vojenské, civilní) - Popis studijního programu

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Magisterské navazující studium (vojenské, civilní) - Popis studijního programu

 


Obecné informace:

 • Navazující magisterský studijní program Bezpečnost a obrana je uskutečňován Fakultou vojenského leadershipu Univerzity obrany. Standardní doba studia jsou 2 roky. Civilní studijní program lze studovat prezenční a kombinovanou formou. Vojenský studijní program lze studovat pouze kombinovanou formou.
 • Absolvent získá titul Ing.
 • Uchazeč, který je ke dni podání přihlášky vojákem z povolání ve služebním poměru a který v souvislosti s přijetím do studijního programu hodlá žádat o vyslání ke studiu, předloží v termínu pro ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí oprávněného služebního orgánu o vyslání ke studiu. Není to již však podmínkou.

V akademickém roce 2022/2023 budou uchazeči do navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnost a obrana přijímáni v následujících počtech:

Studijní program / formaPočet přijímaných
Studijní program: Bezpečnost a obrana69
Forma: 
Prezenční civilní studium30
Kombinované civilní a vojenské studium39

 

Studijní plány a další informace o prezenčním a kombinovaném studiu.

 

Bezpečnost a obrana

 • Studijní program je prioritně konstruován pro potřeby Ministerstva obrany a je navržen jako pokračování bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana (rozhodnutí o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu č.j. NAU-61/2019-14) a reflektuje společenskou potřebu přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnosti a obrany. Studijní program byl tvořen ve spolupráci s Ministerstvem obrany a jeho absolventi mají uplatnění v resortu obrany (občanští zaměstnanci, státní zaměstnanci či vojáci z povolání) nebo jiných veřejných a soukromých institucích zaměřených na zajišťování bezpečnosti a obrany. Studijní program je určen i pro osoby, které potřebují zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci v bezpečnostních oborech. Absolventi studijního programu získávají kompetence pro působení na pozicích středního, popř. vyššího managementu v organizacích zajišťujících bezpečnost a obranu na místní či národní, popř. mezinárodní úrovni.
 • Cílem profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnost a obrana je příprava absolventů s teoretickými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi v oblasti krizového řízení, vojenského umění a bezpečnostních hrozeb. Důraz je kladen zejména na získání schopnosti prevence, připravenosti, plánování, řešení a eliminace situací vzniklých z možných nevojenských a vojenských ohrožení. Dále je zdůrazněno získání schopností zobecňovat teoretické poznatky a praktické zkušenosti při řešení problematiky bezpečnosti prostředí.
 • Studijní program je koncipován s ohledem na standardy magisterského studijního programu v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory. Pro studijní program jsou nosnými základní tematické okruhy:
 • Krizové řízení,
 • Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru.
 • Celý studijní program bude zabezpečován v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany – zabezpečení praxí či výuku vybraných témat zrealizují na základě vyžádání odborníci z resortu obrany.
 • Studijní program je navrhován jako studijní program bez specializací. Pro získání odpovídajících znalostí, dovedností a kompetencí je součástí studijního programu odborná praxe, která je prioritně řešena ve spolupráci s resortem obrany, a praktická výuka pro ověření schopnosti řešení vybraných bezpečnostních hrozeb ohrožujících obyvatelstvo, majetek a životní prostředí v území. Dále je součástí volba povinně volitelných předmětů typu B, které umožňují získat další detailní znalosti a dovednosti ve vybraných bezpečnostních a obranných tématech.

 

Profil absolventa

Absolventi studijního programu jsou vybaveni potřebným rozsahem znalostí bezpečnostních hrozeb a postupů k jejich řešení. Absolventi studijního programu jsou předurčeni pro působení u organizací ve veřejném nebo soukromém sektoru zajišťujících bezpečnost a obranu státu. Absolventi jsou rovněž připravováni pro aplikovaný výzkum v oblasti bezpečnosti a obrany.

a) odborné znalosti a dovednosti:

 • v oblasti krizového řízení, bezpečnosti a obrany,
 • ve vojenském umění,
 • v zásadách a postupech využívaných při rozhodování za nejistoty a rizika,
 • v oblasti základních právních předpisů studenti znají oblasti veřejného práva orientované na ústavní zakotvení bezpečnosti České republiky a na vnější a vnitřní bezpečnost České republiky,
 • znalost základních principů zdrojového zabezpečení obrany,
 • znalost terminologie v oblasti bezpečnosti a obrany v anglickém jazyce,
 • schopnost posuzovat problémy obrany státu v kontextu hlavních hospodářsko-bezpečnostních vztahů a principů zdrojového zabezpečení obrany státu.

 b) obecné způsobilosti:

Absolvent:

 • vhodně uplatňuje a rozvíjí poznatky v oblasti bezpečnosti a obrany státu,
 • je schopen aplikovat získané obecné znalosti a dovednosti k porozumění aktuální bezpečnostní situaci,
 • dokáže se uživatelsky orientovat v elektronických právních informačních systémech,
 • aplikuje rozhodovací procesy v podmínkách nejistoty a za rizika,
 • je schopen působit v orgánech krizového řízení na místní nebo národní úrovni,
 • je schopen podílet se na tvorbě krizové a havarijní dokumentace nebo posuzovat její části,
 • je schopen podílet se na organizování, plánování a prověřování krizové připravenosti,
 • je schopen řídit práci týmu a svých podřízených s důrazem na zajištění bezpečnosti a obrany,
 • je schopen týmově řešit a obhajovat profesní opatření v oblasti bezpečnosti a obrany,
 • je schopen efektivně komunikovat při řešení mimořádných událostí a krizových situací,
 • je schopen komunikovat v anglickém jazyce na pracovní úrovni ve svém oboru.
Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá ​​​

  ​​​​​​​​​​ ​​​

  ​​​​​​​​​​ ​


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme