Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Výzkum

DOCENDO DISCIMUS

 

 

Vědecko-výzkumná činnost

 • možné přístupy k hodnocení proviantního zabezpečení, skladování, distribuce a přípravy stravy a vody v rámci mnohonárodních operací;
 • analýza a testování přístupů, požadavků a bezpečnosti dopravního zabezpečení – analýza otřesů a jejich vliv na systém upevnění nákladu při silniční přepravě;
 • analýza faktorů ovlivňujících plánování a řízení logistického zabezpečení národních a mezinárodních operací, testování možných scénářů zabezpečení, hodnocení dostupnosti a možného využití logistické infrastruktury prostřednictvím modelování a simulací (viz softwarové nástroje Simul8 a Simio).

 

Expertní a konzultační činnost katedry

 • posuzování a ověřování platnosti norem a předpisů v oblasti logistického zabezpečení (např. Českých obranných standardů);
 • konzultační a poradenská činnost použití funkčních oblastí informačního systému LOGFAS;
 • hodnocení projektů v rámci vybraných programů Technologické agentury ČR (Doprava 2020+, ÉTA);
 • hodnocení resilience logistické infrastruktur

 

Nejvýznamnější laboratorní a softwarové vybavení

 • 2 počítačové učebny se systémy ISL, LOGFASS;
 • softwarové nástroje pro modelování a simulace Simul8, Simio, Arena a software pro kalkulaci a normování jídel, výnosy jídel a skladové hospodářství Gamiresso 7.0;
 • speciální zařízení (přístroje) k analýze textilií ALAMBETA (měření tepelného odporu, tepelné vodivosti, teplené jímavosti a tloušťky textilií), PEMETEST (měření tepelného odporu, výparového odporu a relativní paropropustnosti textilií), 2 sady tříosých akcelerometrů s dataloggery (včetně záznamu relativní vlhkosti, teploty a tlaku), vážící systém na kolová vozidla a kontejnery – 8× WWSD10TRF bezdrátová vážící platforma 10t s dotykovým indikátorem hmotnosti 3590ETKR, komora sluneční simulace Q-SUN XE 1S, komorový (nechlazený) termostat Memmret, korozní komora KB300–A Labimex (kondenzační komora s SO2).

   

Aktuálně řešené projekty

 • Rozvoj schopností a systémů logistického zabezpečení (DZRO ROZVOLOG), institucionální podpora MO, období řešení 2015-2020;
 • Zefektivnění logistického zabezpečení prostřednictvím zlepšení vlastností vybraných výstrojních součástek, projekt specifického výzkumu MŠMT, období řešení 2020-2023;
 • Optimalizace systému zásobování jednotek materiálem v mnohonárodních operacích se zaměřením na operační a taktický stupeň, projekt specifického výzkumu MŠMT, období řešení 2019-2022.

WP_001223vlk.jpg

 

 20180814_092301vlk.jpg

 

 

 

        Výzkumná činnost katedry logistiky je zaměřena na zkoumání teoretických a praktických aspektů logistiky ozbrojených sil působících v celém spektru národních a mezinárodních operací. Výzkum je především realizován v rámci obranného výzkumu Ministerstva obrany a výzkumného záměru Fakulty vojenského leadershipu. Reaguje na vývojové trendy a předkládá je k zavedení. V rámci činnosti katedry je prováděn vývoj v oblasti proviantního zabezpečení, dále výzkum v oblasti zabezpečení služeb logistiky a environmentální bezpečnosti v operacích. Katedra se podílí na řešení dopravně zásobovacích procesů se zaměřením na efektivnost a účelnost použitých zdrojů. Verifikuje nové poznatky a posuzuje zkušenosti z praktického provádění logistické podpory s důrazem na koordinaci, synergii a optimalizaci činností. Podílí se na tvorbě standardů, norem a koncepcí vybraných oblastí logistické podpory. Z hlediska systematického přístupu odhaluje kritická místa logistické podpory a předkládá návrhová opatření k jejich eliminaci. Při řešení výzkumných a vývojových úkolů katedra spolupracuje zejména s příslušnými organizačními součástmi Ministerstva obrany a (zahraničními) vysokými školami podobného zaměření.

vzdělávání:
rozvoj studijních programů a jejich kvality, a to magisterské studium Řízení a použití ozbrojených sil, stávajících Ekonomika obrany státu a Vojenský management, na doktorské úrovni studijní program Vojenská logistika, Ochrana obyvatelstva, a rovněž Ekonomika obrany státu a Vojenský management;
zajištění dlouhodobé schopnosti akreditovat tyto studijní obory;
vytvořit vhodné podmínky pro růst garančního potenciálu;
vědecká činnost:
rozvoj vědních disciplín/oborů, ve vztahu k resortem obrany požadovanému spektru studijních oborů;
rozvoj schopností řešitelských pracovišť,  „znalostní týmy a vazby na odbornou komunitu“;
expertní činnost:
potřeby k zajištění deklarovaných ambic ČR a požadavky na schopnosti ozbrojených sil a jejich logistické podpory;
transfer (tj. předání) získaných poznatků a znalostí potenciálním uživatelům;
komercionalizace výstupů při zajištění právní ochrany autorských práv ve prospěch organizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodická pomůcka (instruktážní film) "Vojenská přeprava po železnici"

mjr. Ing. Josef NEDBAL, pplk. Ing. Martin REJZEK, Ph.D.

poděkování náčelníka odboru VD.jpg

 

 

 

Projekty obranného výzkumu řešené na Katedře logistiky:

 

Technické, ekonomické a environmentální aspekty aplikace palivového aditiva Envirox v provozu PVT AČR

 

Hlavní řešitel: pplk. Ing. Jaromír MAREŠ, CSc.

 

Spoluřešitelé: pplk. Ing. Václav Zajíček, prof. Ing. Aleš Komár, CSc., doc. Ing. Cempírek, CSc., plk. gšt. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D., Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D., prof. Ing. František Božek, CSc., npor. Ing. Hana Gavendová, plk. Ing. Petr Křížek, Ing. Jaroslav Sadílek, CSc.

Doba řešení:  2009-2012

 

Za obsah stránky odpovídá Milan Vábek
​​​​
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme