Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra teorie vojenství

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

Katedra teorie vojenství rozvíjí vojenskou vědu v oblastech vojenského umění, vojenské historie a krizového řízení. Vědecko-pedagogičtí pracovníci byli a jsou zapojeni do projektů v rámci VEVI nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Úsilí je zaměřeno na naplnění požadavků a potřeb rezortu obrany a rozvoje ozbrojených sil.

V oblasti vojenské historie je vědecká práce zaměřena do oblasti 1., 2. a 3. odboje a oblast dějin válek.

V oblasti vojenského umění (vojenská strategie, operační umění a taktika) je výzkum zaměřen na zobecňování zkušeností z válek, konfliktů a operací v období 20. a 21. století a tvorby prognóz charakteru budoucích konfliktů a operací s dopady na rozvoj operačních schopností a nové způsoby použití ozbrojených sil. Nedílnou součástí je podpora tvorby vojenských koncepcí a strategických studií zaměřených do oblasti vojenství.

Výstupy bádání jsou v podobě odborných monografií, příspěvků v recenzovaných časopisech a sbornících využívány ve výchovně vzdělávacím procesu v předmětech zaměřených na vojenské umění, vojenskou historii a na tradice Armády České republiky.

Pracoviště se rozvíjí v souladu se schváleným Dlouhodobým záměrem rozvoje organizace „Rozvoj obecné a aplikované teorie vojenského umění a výzkum vojenské historie v období moderních a postmoderních válek" (zkr. DZRO ROZUM). Cílem DZRO ROZUM je na základě vědeckého výzkumu v oblasti vojenského umění analyzovat a zobecnit poznatky a zkušenosti z činnosti ozbrojených sil v moderních a postmoderních válkách, následně charakterizovat a prognózovat změny v teorii vojenské strategie, operačního umění, taktiky a současně tak rozšířit poznatky, které přispívají k formování tradic OS ČR. Pro potřebu DZRO bylo zájmové období časově rozděleno na období „moderních válek" (20. století) a „postmoderních válek" (počátek 21. století). Zkoumaná období jsou charakteristická rozdílným vedením a přístupem k operacím a jsou detailněji rozděleny do pěti období, a to 1. období zaměřené na závěr II. světové války s důrazem na operace k osvobození ČSR, 2. období představované válkami v Indočíně (války s guerillou), 3. období, tedy období, ve kterém probíhaly izraelsko-arabské války (s počátky vysoce manévrového boje). Čtvrté období představují války v Perském zálivu I. a II. a válka v Afganistánu a 5. období je zaměřeno na další „postmoderní" konflikty, především v Lybii, Ukrajině, Sýrii tedy na nové přístupy k vedení konfliktů (vedení hybridní války, asymetrického způsobu boje, působení nových aktérů válek apod.).

V současné době se příslušníci katedry podílejí na řešení těchto projektů:

 • Mezinárodní projekt NATO STO SAS-096: „Key Performance Indicators in Measuring Military" Outputs" 
 • Mezinárodní projekt NATO STO SAS-127: „Hybrid Warfare Specialist Team"


íslušníci katedry vedli jako hlavní řešitelé a dále se úspěšně podíleli na řešení těchto projektů:

 • POV OPERKON – „Operační koncepce ozbrojených sil ČR ve společných operacích“ (2010-2012)
 • Projekt Grantové agentury ČR: „Podíl čs. vojenské emigrace na úsilí o obnovu demokracie v Československu po únoru 1948“ (2006-2008)
 • Projekt pro rozvoj organizace: „Možnosti využití vojenské historie v přípravě vojenských profesionálů k formování požadovaných osobních vlastností na příkladech významných osobností druhého a třetího odboje“
 • NATO RTO SAS-066 „Joint Operations 2030“ (2006-2010)
 • POV USKUPENÍ – „Použití sil AČR pod národním velením  na území České republiky po předání vojsk vyčleněných do uskupení NATO mimo území státu“ (200-2002)
 • Projekt PERSPEKTIVY – „Perspektivy vývoje bezpečnostní situace, vojenství a obranných systémů do roku 2015 s výhledem do roku 2025“ (200-2003)
 • Projekt Grantové agentury ČR: „Armáda v zápase o uchopení politické moci v Československu v letech 1945 – 1948“ (2003-2005)
 • Projekt pro rozvoj organizace: „Trendy výstavby OS ČR ve vazbě na vývoj bezpečnostního prostředí“

Příslušníci katedry se dále podílejí na realizaci projektu „Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu" v rámci Operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" a jsou taktéž zapojeni do vzdělávacích programů NATO DEEP (Defence Education Enhancement Programme) v Kazachstánu a Arménii.   

Katedra spolupracuje s vědecko-výzkumnými pracovišti vysokých škol a vědeckých institucí, jako např. s MU Brno, UP Olomouc, Slezskou univerzitou v Opavě, Ústavem pro soudobé dějiny AV, Vojenským ústředním archívem, Vojenským historickým ústavem v Praze, Vojenským historickým ústavem v Bratislavě, Akademií ozbrojených sil v Liptovském Mikuláši a dalšími.


 

Za obsah stránky odpovídá Aleš Binar

Aktuality

​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme