Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Výzkum

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra leadershipu je odborným pracovištěm, které se podílí na řešení výzkumných projektů a úkolů v rámci vědecké a výzkumné činnosti na Fakultě vojenského leadershipu v souladu s požadavky a potřebami Armády České republiky.

V současné době je hlavní úsilí směřováno k realizaci dlouhodobého záměru rozvoje organizace "Rozvoj sociálních kompetencí vojáka-leadera". Předmětem zkoumání dlouhodobého záměru rozvoje organizace jsou klíčové sociální kompetence vojenských profesionálů AČR, které jsou nezbytné k efektivnímu vedení podřízených vojáků v podmínkách soudobé vojenské praxe.

Hlavní cíl

Hlavním cílem dlouhodobého záměru je identifikovat a validovat nástroje k měření a rozvoji sociálních kompetencí vojáka k vedení lidí a vybudovat speciální pracoviště "development centrum" primárně zaměřené na systematické zkoumání osobnostního potenciálu budoucích velitelů AČR pro roli velitele - leadera a rozvoj tohoto potenciálu.

Dílčí cíle

Navrhnout a definovat klíčové kompetence směřující k úspěšnému vedení lidí v armádě ČR. Určit relevantní dimenze a měřitelné indikátory jednotlivých kompetencí.

Navrhnout a ověřit nástroje k měření vybraných vlastností, schopností a dovedností, kterými jednotlivec naplňuje definované klíčové kompetence. Vybrat a popsat reálné situace z výcviku a každodenního života jednotek a na tomto základě vytvořit modelové situace v experimentálním prostředí k měření jednotlivých kompetencí. Vybudovat speciální laboratoř s využitím standardizovaného diagnostického SW. Dovednosti získané v průběhu řešení modelových situací ověřit při výcviku.

Měřit vlastnosti, schopnosti a dovednosti obsažené v klíčových sociálních kompetencích budoucích i současných velitelů Armády České republiky. Zpracovat a analyzovat zjištěná data. Identifikovat hlavní problémy a nedostatky v klíčových kompetencích a navrhnout postupy k jejich odstranění.

Vytvořit kompetenční modely k vedení lidí v oblasti soft skills pro vybrané velitelské pozice (družstvo, četa, rota) a metodiky pro rozvoj klíčových kompetencí.

Předpokládané výsledky

1 odborná kniha, 8 článků ve sbornících z konferencí, zařazených do uznaných mezinárodních databází, 2 články s impaktem, 8 článků zveřejněných v databázi Erih, 14 článků v časopisech evidovaných v databázi uznaných časopisů v ČR, uspořádání 4 workshopů a konference k tématu DZRO.

Katedra je zapojena do realizace doktorského studijního programu na FVL formou školitele disertačních prací a školitelů specialistů disertačních prací.

Školitelem disertačních prací je za katedru leadershipu doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.
Studenti:
DSP Ekonomika a management: npor. Ing. Tereza Dolečková, npor. Ing. Adéla Čuttová, plk. gšt. Ing. Zdeněk Bednář.
DSP Vojenský management: mjr. Ing. Pavel Váverka, pplk. Ing. Zdeněk Mikulka, B.Th.   
Školitelé specialisté: PhDr. Lubomír Kubínyi, Ph.D., PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D., Mgr. Jiří Hodný, Ph.D.

Katedra leadershipu je spoluorganizátorem a garantem každoroční mezinárodní konference - Mezinárodního kolokvia o řízení vzdělávacího procesu.


K cílům konference patří dlouhodobě vzájemná výměna informací a zkušeností z oblasti řízení vzdělávacího procesu, doplněná o vzájemnou informaci o získaných výsledcích v oblastech odborných aktivit účastníků.


Členové katedry se podílejí každoročně na projektování a realizaci výzkumu „Armáda a veřejnost“ pro potřeby managementu MO ČR a AČR, rovněž se významně podílejí na výzkumech zaměřených na postavení a roli válečných veteránů ve společnosti, potřeb válečných veteránů a zjišťování názorů společnosti a odborné veřejnosti na potřeby válečných veteránů. Dále se členové katedry podíleli na realizaci projektu „Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu“ v rámci Operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.   


 

 

Za obsah stránky odpovídá Jaromír Ďuriš

Aktuality

​​​​
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme