Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Výuka

DOCENDO DISCIMUS

 
​​

 

Katedra řízení zdrojů v rámci studijních programů Fakulty vojenského leadershipu zabezpečuje výuku v prezenční
i kombinované formě bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia ve studijním oboru Ekonomika obrany státu a v prezenční formě souvislého magisterského studijního programu ve studijním oboru Řízení a použití ozbrojených sil.

Katedra ve výše uvedených studijních oborech garantuje předměty tzv. obecného teoretického curricula, předměty aplikovaného oborového curricula a předměty specializační (modulové).

Student absolvováním těchto předmětů získá teoretické znalosti a odborné dovednosti s profesní orientací na řízení zdrojů a procesů v oblasti obrany a bezpečnosti.  Získané znalosti a dovednosti, mu umožní porozumět teoriím
a metodám moderního managementu a tyto znalosti prakticky aplikovat v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostních sborech, veřejné správě i v soukromé podnikatelské sféře.

Katedra řízení zdrojů disponuje dvěma specializovanými učebnami určenými především pro odbornou přípravu studentů obou studijních specializací (řízení finančních a lidských zdrojů), zároveň jsou však využitelné pro výuku dalších, katedrou garantovaných předmětů. Učebny jsou vybaveny programy a připojením do informačních systémů nezbytných pro odbornou přípravu studentů jednotlivých specializací. Současně jsou využitelné pro konání kurzů, které katedra nabízí ve prospěch resortu obrany.    

Součástí výuky jsou i kurzy, které ve prospěch specializací zabezpečují odborná pracoviště resortu v rámci stáží
a oborné přípravy (kurz ekonomický orgán součásti – profesní minimum I, II, kurz základů personální práce; kurz ISSP, Právní administrativa).

 

Přehled zabezpečovaných předmětů teoretického základu

 • V rámci výuky ve studijním oboru Řízení a použití ozbrojených sil katedra garantuje výuku následujících předmětů (neúplný výčet):

  • Ekonomie I – Mikroekonomie
  • Ekonomie II – Makroekonomie
  • Veřejná ekonomika
  • Základy práva
  • Řízení zdrojů v ozbrojených silách
  • Světová ekonomika
  • Mezinárodní humanitární právo
  • Ekonomika obrany a bezpečnosti
  • Financování a ekonomické řízení
  • Realizace osobních výdajů
  • Management ekonomické služby ekonomické informační systémy
  • Pracovní právo a právo služebního poměru
  • Řízení a rozvoj lidských zdrojů
  • Lidské zdroje na trhu práce
  • Správní právo a odpovědnostní vztahy
  • Diplomový seminář

 

Charakteristika studijních modulů

V rámci odborného zaměření přípravy studentů, dle jejich specializací, je katedra garantem následujících studijních modulů:

 • modul řízení finančních zdrojů pro vzdělávání odborníků ekonomické služby ve vojenském i civilním prostředí,
 • modul řízení lidských zdrojů pro vzdělávání odborníků pro celý komplex služeb personálního managementu pro potřeby ozbrojených sil.

 

Studijní modul Řízení finančních zdrojů je zaměřen na přípravu odborníků pro výkon ekonomických funkcí
v organizačních strukturách subjektů rezortu Ministerstva obrany České republiky, které zabezpečují odbornou
a informační podporu pro rozhodovací procesy velitelů/ředitelů/náčelníků na všech úrovních řízení rezortu obrany. Student si v rámci studia studijního modulu osvojuje odborné znalosti v oblasti finančního řízení a finančního zabezpečení. Studijní modul Řízení finančních zdrojů připravuje studenty na praktické činnosti následujících systémů: rozpočtování, financování, realizace osobních výdajů, účetnictví, akvizic, finanční kontroly a controllingu. Absolventi nacházejí uplatnění na nižších/středních řídicích pozicích „Ekonomické služby" v rámci nákladových středisek – vojenských útvarů a zařízení u organizační složky státu (rezort Ministerstva obrany ČR).


Studijní modul Ekonomika řízení lidských zdrojů je zaměřen na teoretickou a praktickou přípravu odborníků pro výkon personálních funkcí v organizačních strukturách subjektů rezortu Ministerstva obrany České republiky, ale i personálních manažerů a specializovaných pracovníků osobních oddělení pro potřeby zaměstnavatelských subjektů i orgánů státní a veřejné správy. Cílem studia je vybavit studenty kompetencemi v oblasti ekonomicko-analytických, koncepčních a provozně-administrativních činností, specializovanými kompetencemi v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů i kompetencemi v oblasti personálního marketingu, personálního controllingu a auditu, plánování adresných a neadresných nákladů práce a využívání informatické podpory personalistických rozhodovacích procesů.

Za obsah stránky odpovídá Tomáš Zbořil


Aktuality

 


 

 

 

 


 

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme