Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Ekonomická laboratoř katedry ekonomie

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra řízení zdrojů

Ekonomická laboratoř katedry ekonomie

 

Projekt pro rozvoj organizace

 „Ekonomická laboratoř“

Projekt Ekonomická laboratoř je příspěvkem ke kvalitní pedagogické, výzkumné, vývojové a  expertizní činnosti akademických pracovníků a studentů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany.  Jedná se o projekt plánovaný na období 2011 – 2015.

Hlavním cílem projektu je rozvíjení schopnosti akademických pracovníků, studentů FEM efektivně a kvalitněji provádět výzkum, vývojovou a  expertizní činnost v ekonomice obrany státu a ekonomice ozbrojených sil ve prospěch resortu obrany ČR i na mezinárodní úrovni.

Dílčí cíl 1:

Zpracovat a realizovat projekt vytvoření Ekonomické laboratoře jako společné pracoviště kateder 101, 102, 104 využívající různé ekonomické informační systémy a zdroje. Bude se opírat o uplatnění ekonomických a matematických metod při formulování a řešení vztahů s převahou ekonomických a logistických činností v ozbrojených silách.

Dílčí cíl 2:

Zapojení studentů bakalářských, zejména pak magisterských a doktorských studijních programů do řešení teoretických i praktických problémů v oblasti řízení zdrojů a vojenské logistiky prostřednictvím výběru témat disertačních prací, zadávání studií a expertíz.  Pořádání odborných seminářů a workshopů ve prospěch studentů akreditovaného a neakreditovaného studia.

Dílčí cíl 3:

Podpora odborného růstu budoucích nositelů vědeckých a pedagogických hodností prostřednictvím využívání dostupných ekonomických informačních systémů, aktivní spoluprací s obdobnými pracovišti v ČR i v zahraničí. Využití a podpora studentské tvůrčí činnosti, publikování výsledků práce, zvýšení odborné úrovně časopisů Ekonomika a management a Obrana a strategie na úseku ekonomiky obrany státu a ozbrojených sil.    

Projekt přímo souvisí s realizací strategického cíle rezortu obrany třetího řádu, 3.3.2 Zajistit optimální podmínky pro vzdělávání a permanentní rozvoj znalostí a dovedností personálu v souladu s potřebami rezortu MO, který je rozpracováním strategického cíle druhého řádu 3.3 Kompetentní a motivovaný personál jako součást strategického cíle prvního řádu 3. Efektivní organizace.

Projekt bude naplňovat z Dlouhodobého záměru UO na léta 2011 -2015, cíl 1 Kvalita a relevance a bude součástí opatření ke splnění cíle 1.5 Progresivní formy a metody vzdělávání. Bude rozvíjet systém propojování vzdělávání s výzkumem, vývojem, inovační a studentskou tvůrčí činností.

Projekt podporuje oblast zkvalitnění přípravy a výcvik vojenských profesionálů na výkon funkce a plnění úkolů v operacích.

Osoba odpovědná za odbornou úroveň projektu

Ing. Roman Horák, CSc.

 

Řešitelé:

Prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc., Ing. Svatopluk Kunc, Ing. Jakub Odehnal, Ing. Aleš Olejníček, Ph.D., Ing. Martin Pop, RNDr. Mgr. Marek Sedlačík,Ph.D.,  Doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

 

Doba zahájení a ukončení projektu

Zahájení projektu: v roce 2011 /únor

Ukončení projektu: v roce 2015 /prosinec

Za obsah stránky odpovídá Tomáš Zbořil

Aktuality


 


 

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme