Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Economics and Management

DOCENDO DISCIMUS

 

Economics and Management 

 

 

Časopis Economics and Management je recenzovaný odborný časopis, který je vydáván pravidelně od roku 2007 a zveřejňuje nejnovější poznatky z oblasti ekonomiky obrany státu a vojenského managementu, napomáhá k dosažení a zvyšování operačních schopností profesionální armády.

 

Je určen pro publikování příspěvků především akademických pracovníků a studentů Univerzity obrany, vysokých škol nebo vědecko-výzkumných a odborných pracovišť v České republice i v zahraničí.

 

Do časopisu je možno předložit jen ty práce, které nebyly doposud nikde publikovány a nebyly zaslány k publikaci jiným redakcím. Všechny přijaté příspěvky jsou recenzovány.

 

Příspěvky jsou zveřejňovány v českém, slovenském a anglickém jazyce.

 

Časopis je distribuován v rámci resortu obrany, vybraným institucím státní správy v České republice, domácím i zahraničním univerzitám a vysokým školám, výzkumným organizacím, knihovnám a dalším partnerům. Uzávěrka jednotlivých čísel je vždy zveřejněna na těchto stránkách.
 
Příspěvky zaslané k publikování musí mít charakter odborného článku nebo přehledové statě.
Odborný článek musí prezentovat původní výsledky výzkumu autora nebo týmu, jehož byl autor členem. Jedná se o celé texty prací s členěním na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny.
Přehledová vědecká stať musí podávat přehled o jednom problému nebo jedné problematice ze všech možných úhlů pohledu a přinášet nové myšlenky. 
Do recenzního řízení lze přijmout pouze příspěvky, jejichž formát je v souladu se šablonou příspěvků.
 
Průběh recenzního řízení
 
Všechny zaslané příspěvky jsou posouzeny redakční radou časopisu, zda vyhovují výše uvedeným požadavkům. Odsouhlasené příspěvky jsou následně zahrnuty do recenzního řízení, ve kterém jsou hodnoceny redakční radou schválenými recenzenty. Na základě výsledků provedené recenze jsou v případě potřeby dále autory upraveny, přepracovány nebo z dalšího zpracování vyřazeny. O těchto skutečnostech jsou autoři příspěvků informování výkonným redaktorem nebo jeho spolupracovníky. Články, které obdržely kladné hodnocení jsou dále redakčně zpracovány a publikovány v tištěné podobě. Pro potřeby autorů a zájemců jsou jednotlivá čísla časopisu umístěna ve formátu .pdf na webu časopisu.
  

Časopis je vydáván Univerzitou obrany v Brně.

Časopis je registrován Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 17538 a Českým národním střediskem ISSN pod označením ISSN 1802-3975.

Časopis je od roku 2019 indexován v databázi EBSCO.

Časopis je neprodejný.

 

  

Další potřebné informace naleznete ve výpisu ze statutu časopisu jehož součástí je šablona příspěvků v záložce Pokyny pro autory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za obsah stránky odpovídá Vítězslav Jaroš
 

 EBSCO


 


 

 

 

Aktuální číslo 

1/2020 

 

 

 

 

 

 

​Aktuálně redakce nepřijímá další články k publikování.

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme