Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany

Výzkum

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Výzkum

Vědecko-výzkumná práce CJV se zabývá teorií učení a vyučování cizím jazykům, testováním cizích jazyků a terminologií. Akademičtí pracovníci CJV se doposud podíleli na řešení projektů obranného výzkumu, dále v rámci Univerzity obrany na řešení projektů rozvoje organizace, projektů výzkumného záměru a specifického výzkumu, jakož i na řešení výzkumných projektů GAČR.

V současné době tým akademických pracovníků CJV řeší DZRO s názvem „Rozvoj jazykové přípravy v rezortu obrany". Hlavním cílem je „Zkvalitnit jazykovou připravenost vojenských profesionálů AČR jako předpoklad pro úspěšný výkon funkce a plnění úkolů v operacích." V rámci hlavního cíle jsou řešeny následující dílčí cíle:


1. Ubiquitous learning jako nástroj ke zvýšení efektivity studia.  Nalézt vhodnou platformu k implementaci ubiquitous learning pro potřeby rezortu Ministerstva obrany. Rozšíření poznatků pro implementaci ubiquitous learning, e-testů, k výběru a kombinaci vhodných metod prezenční výuky formálního a neformálního vzdělávání, k zavedení kvalitních nástrojů pro samostudium. Zkvalitnění samostudia vojáků z povolání a civilních zaměstnanců rezortu obrany, jejichž systemizované místo vyžaduje určitou jazykovou úroveň, ale z kapacitních důvodů je nelze vyslat do jazykového kurzu. 

2. Faktory ovlivňující úspěšnost při studiu cizích jazyků: Identifikovat příčiny úspěšnosti/neúspěšnosti při studiu cizích jazyků v rámci formálního i neformálního vzdělávání. Nalezení a popis faktorů, které ovlivňují úspěšnost při studiu a zkouškách podle NATO STANAG 6001. Doplnění longitudinální dimenze v oblasti jazykového vzdělávání v podmínkách rezortu MO. 

3. Kurikulum cizích jazyků: Inovovat kurikulum cizích jazyků v akreditovaném i neakreditovaném vzdělávání v souladu s potřebami AČR. Zvýšení kvality na základě provázání požadavků rezortu, vzdělávacích cílů, obsahu a moderních výukových metod s požadovaným výstupy artikulovanými v deskriptorech STANAG 6001.

4. Validita testových výsledků: Zvýšit validitu testových výsledků na základě srovnání autoevaluace posluchačů, hodnocení učitele a výsledku u standardizované zkoušky podle STANAG 6001.

 

Terminologie jako součást komunikační kompetence profesionála: Nalézt možnosti ke zkvalitnění práce s vojenskou terminologií. Zlepšení kvality komunikace mezi vojenskými odborníky v mezinárodním prostředí. Odstranění některých nekoncepčních přístupů k práci s odborným textem. Nalezení spolehlivé analogie jako základu k doporučení pro práci s odborným vojenským textem v anglickém i českém jazyce.Kontakt: 

Centrum jazykového vzdělávání
Kounicova 65
662 10 Brno

Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme