Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany v Brně

Výuka v rezortních jazykových kurzech

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Výuka v rezortních jazykových kurzech

CJV UO poskytuje v souladu s RMO č. 108/2014 Věstníku Jazykové vzdělávání zaměstnanců v působnosti rezortu Ministerstva obrany a v souladu s požadavky SST MO v rámci celoživotního vzdělávání kurzy  anglického, francouzského, německého a ruského jazyka.

Anglický jazyk se vyučuje na pracovištích v Brně, Hradci Králové, Praze, Choceradech, Vyškově a Olomouci; francouzský, německý a ruský pouze na pracovišti v Brně.


TYPY KURZŮ

 • k získání SLP (Standardized Language Profile – jazyková úroveň) základní a zdokonalovací;
 • kurzy k udržení SLP  a terminologické.

DÉLKA TRVÁNÍ KURZŮ

Délku trvání kurzů pro jednotlivé úrovně stanovuje RMO 108/2014 Věstník:

 • základní kurz k získání SLP 1111 v prezenční formě v rozsahu 300 hodin;
 • základní kurz k získání SLP 2222 v prezenční formě v rozsahu 450 hodin;
 • základní kurz k získání SLP 3333 v prezenční formě v rozsahu 600 hodin;
 • základní kurz k získání SLP 1111 až 3333 v kombinované formě v rozsahu 300 hodin;
 • zdokonalovací kurz k získání SLP 2222 a SLP 3333 v prezenční formě v rozsahu 200 hodin

CÍL KURZŮ

Cílem kurzů k získání (zdokonalení a udržení) SLP 1111 je připravit posluchače tak, aby byli schopni komunikovat v cizím jazyce na elementární úrovni, u úrovně SLP 2222 komunikovat v každodenních situacích, u úrovně SLP 3333 komunikovat na profesionální úrovni. Posluchači terminologických kurzů si osvojují znalosti konkrétní terminologie podle svého oboru. 


VYSÍLÁNÍ DO KURZŮ

Do kurzů anglického jazyka (mimo základního na získání SLP 1111) jsou zaměstnanci rezortu vysíláni na základě výsledků pretestace – absolvování testu ALCPT (American Language Placement Test). Termíny a místa pretestací jsou zveřejňovány na portále ISS v modulu Profesní příprava a zaměstnanci jsou na ně vysíláni jedině prostřednictvím svého personalisty.

Do kurzů francouzského, německého a ruského jazyka jsou zaměstnanci rezortu vysíláni na základě nominace od útvaru. Je-li zájem o kurz větší než jeho kapacita, jsou jednotliví uchazeči individuálně přezkoušeni v Brně na Skupině francouzského, německého nebo ruského jazyka  (Odbor vysokoškolské výuky CJV) a jejich zařazení do kurzu se uskuteční podle výsledků přezkoušení.


VÝUKA V KURZECH

Výuka v prezenčních kurzech všech jazyků probíhá každý pracovní den (v kombinovaných kurzech v týdenních soustředěních) v délce tří vyučovacích bloků (zpravidla 8.00 – 13.10), odpoledne jsou posluchačům k dispozici konzultace s vyučujícími nebo práce v  centrech samostudia (slouží posluchačům kurzů AJ).

Posluchači mohou využívat rovněž specializované pracovny (poslechové, počítačové) ke zdokonalování jednotlivých dovedností. Pro úspěšné zvládnutí kurzu je nezbytná i soustavná domácí příprava.

Během základních a zdokonalovacích kurzů jsou pravidelně zařazovány dny samostudia (zpravidla jedenkrát měsíčně), kdy není plánována výuka a je vytvořen prostor mj. pro řešení osobních a služebních záležitostí účastníků kurzů.

U kurzů, v nichž výuka probíhá kombinovanou formou, lze získat informaci  o termínech soustředění zpravidla 14 dní před zahájením kurzu u personalistů útvaru (ti mají informaci na ŠISu - ISSP).  

Učební materiály pro anglický jazyk jsou k dispozici v knihovnách  CJV na jednotlivých pracovištích, pro kurzy francouzštiny, němčiny a ruštiny v knihovně CJV v Brně – Černých Polích. Mimo učebnic pracují posluchači v kurzech i s doplňkovými materiály a elektronickými zdroji.


ORGANIZAČNÍ POKYNY K ZAHÁJENÍ KURZŮ A PRŮBĚHU KURZŮ

Organizační pokyny k zahájení kurzů získáte od personalisty vašeho útvaru zpravidla 14 dnů před zahájením kurzu nebo jsou k dispozici na úložišti ISSP (Sekce státního tajemníka MO – oddělení vzdělávací politiky - jazykové vzdělávání – organizační pokyny k jazykovým kurzům).

Podrobné informace o průběhu kurzů obdrží posluchači při zahájení od jednotlivých vedoucích oddělení a svých vedoucích učitelů.

 

PŘEHLED JAZYKOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

Je možné ho najít na ŠIS – Vzdělávání – Vzdělávací aktivity. Přehled jazykových aktivit je aktualizován v průběhu roku.
Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme