Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

O pracovišti

 

 

   Obecné informace:

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických stud​ií (dále jen "CBVSS") je vysokoškolským vzdělávacím, výzkumným a expertním pracovištěm Univerzity obrany (UO). Související činnosti provádí v souladu se zákonem č. 111/1998, o vysokých školách.
Toto postavení vytváří pro CBVSS optimální podmínky pro využití vojenského, ale i civilního interdisciplinárního akademického přístupu potřebného pro rozvoj alternativního myšlení při naplňování jeho poslání.

CBVSS je nejvyšší vzdělávací zařízení v oblasti obrany a bezpečnosti. Uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost v oblastech bezpečnostních a vojensko-strategických studií, plánování a řízení obrany státu a strategického leadershipu. Poskytuje vzdělání potřebné pro práci v řídících pozicích, především na vojensko-politické úrovni, strategické a operační vojenské úrovni a pro práci v mezinárodních bezpečnostních a obranných institucích.

CBVSS je vzdělávací institucí pro přípravu příslušníků ozbrojených sil (OS) a zaměstnanců státních orgánů a územních a samosprávných celků, které se podílejí na zajišťování obrany státu. Dále se podílí na vzdělávání studentů UO v akreditovaných studijních programech. V expertní činnosti připravuje Centrum podklady a doporučení pro podporu rozhodování na strategické úrovni.
Pro dosažení stanovených cílů uplatňuje CBVSS zásady účelnosti a efektivnosti při realizaci všech činností. Uplatňuje kritéria vnitřního i vnějšího hodnocení kvality jako, předpokladu nepřetržitého zvyšování výkonnosti a prosazuje metody týmové práce a zásady projektového řízení.


    Poslání CBVSS:​

Posláním CBVSS je provádět vzdělávací, tvůrčí a expertní činnost pro potřeby zajišťování obrany státu při respektování potřeb rezortu MO, etických pravidel UO a tvůrčích akademických svobod.
Poslání CBVSS je realizováno v rámci Definičního rámce UO. Veškeré činnosti jsou zaměřeny na zkoumání vojenského (ozbrojeného) konfliktu, a to v následujících oblastech:
 • Bezpečnost a obrana. Zkoumání zahrnuje racionalizaci bezpečnostního systému, vývoj bezpečnostního prostředí a dopady na obrannou politiku státu a OS (regionální a globální bezpečnostní vztahy, regionální obranná spolupráce, mezinárodní bezpečnostní architektura a organizace, mezinárodní právo válečné, hrozby a rizika, ohniska napětí, proliferace, ozbrojené konflikty, schopnosti, zdroje, vnitřní procesy, ekonomické aspekty obrany, kybernetická ochranu aj.)
 • Plánování obrany státu. Zkoumání dopadů vývoje bezpečnostního a operačního prostředí a technologií na zajištění obrany státu, způsobu identifikace schopností potřebných pro zajišťování obrany státu v budoucím bezpečnostním a operačním prostředí. Zkoumání vztahů mezi jednotlivými pilíři obranné politiky (stát, OS, občan). Zkoumán je systém obrany státu, jeho funkce, role a zdrojové možnosti státu včetně zabezpečení operační přípravy státního území, doplňování a mobilizaci OS.
 • Výstavba a rozvoj ozbrojených sil. Zkoumány jsou zákonitosti výstavby OS, rozvoj schopností ve všech hlavních oblastech (včasná dostupnost sil, velení, řízení, spojení, nasaditelnost, zasaditelnost; udržitelnost, odolnost a ochrana sil, zpravodajská činnost), při zohlednění všech funkčních oblastí DOTMLPFI, dále pak vliv na vnitřní strukturu a vztah k dalším nástrojům zajištění bezpečnosti a obrany státu. Zkoumána je vazba mezi vyváženou strukturou schopností a jednoho souboru sil se způsoby doplňování osobami a vojenským materiálem v míru a za války. Zkoumány jsou možnosti ověřování navrhovaných řešení výstavby a rozvoje s využitím modelování a simulace. 
 • Příprava sil a prostředků. Prioritou zkoumání je příprava (výcvik, vzdělávání a výchova) personálu, pořizování vojenského materiálu, technologický vývoj, ekonomika výstavby systému obrany státu a rozvoje OS. 
 • Použití ozbrojených sil. Zkoumání je zaměřeno na trendy vývoje vojenské strategie a operačního umění, vývoj a dopady operačního prostředí na použití a rozvoj schopností OS, generické scénáře možného použití OS, působení OS v různých typech bojových a nebojových operací, doktrinální změny a terminologie. Zkoumány jsou zásady a způsoby použití OS v celém spektru operací. Důraz je položen na společné operace vedené všemi druhy sil s podporou jednotlivých druhů vojsk a služeb, a to ve všech doménách vedení operací (fyzických i nefyzických) v míru i za války.

    Cíle činnosti CBVSS:​

     V souladu s Definičním rámcem Univerzity obrany a posláním naplňuje CBVSS následující cíle:
  • Plnohodnotné naplnění statutu vysokoškolské vzdělávací, výzkumné a expertní instituce jako jedinečného pracoviště provádění tvůrčí činnosti v oblasti zkoumání válečného (ozbrojeného) konfliktu dle definičního rámce UO. Hlavní úsilí zaměřuje na naplnění předpokladů pro profilování pracoviště jako vysokoškolského ústavu poskytujícího nejvyšší vojenské vzdělání.
  • Směrování struktury, obsahu a forem vzdělávacích aktivit k potřebám ReMO a UO v souladu s nejmodernějšími trendy v přípravě vojenského profesionála. Hlavní úsilí zaměřuje na posílení kvality kariérového vzdělávání, akreditačního potenciálu UO a konvergenci kariérového a akreditovaného vzdělávání na nejvyšší úrovni (KGŠ, doktorské studium).
  • CBVSS posiluje svoji vnitřní výkonost a kvalitu prováděných činností a tím zvyšuje svůj expertní přínos v procesu analytické podpory strategické úrovně řízení ReMO a svoji jedinečnou pozici v rámci bezpečnostní komunity. Hlavní úsilí zaměřuje na podporu tvorby dokumentů strategického řízení vojenské i civilní části MO a na podporu vnitřních procesů strategické úrovně řízení.

            Priority činnosti CBVSS:

   Priority výstavby podporují priority a cíle rezortu MO a UO. Úsilí vedení CBVSS a jeho pracovníků je zaměřeno na:

  Řešení aktuálních problémů formulování a realizace:
  Výzkumná činnost je směřována k hledání alternativních přístupů a odpovědí na otázky související s formulací obranné politiky ČR a její implementací se souvisejícími problémy spojenými s výstavbou OS a jejich použitím. Tato priorita se naplňuje zapojováním pracovníků do pracovních týmů na úrovni MO, případně jiných subjektů státní správy, zapojováním pracovníků do řešení projektů partnerských institucí (v ČR i zahraničí) a dosažením cílů DZRO STATAL.

    

  Internacionalizace:
  CBVSS chápe tuto prioritu jako příležitost a současně i jako základní podmínku pro efektivní činnost. Rozvoj internacionalizace všech hlavních oblastí činnosti přispívá k posílení konkurenceschopnosti centra v mezinárodním prostředí, k prohloubení jazykových znalostí pracovníků a otevírá i možnosti pro institucionální a účelové financování. K naplnění dochází formou zapojení personálu do mezinárodních řešitelských týmů STO NATO, podílem na programu NATO DEEP, usilováním o získání mezinárodních grantů vzděláváním zahraničních studentů v kariérových kurzech, spoluprací s partnerskými institucemi, mezinárodními stážemi a zahraničními studijními pobyty, postupným zvyšováním podílu anglického jazyka ve výuce a publikační činnosti a realizací seminářů a konferencí v anglickém jazyce za účasti zahraničních studentů a expertů.

       

  Kvalita a excelence akademických činností:
  Rozvoj kvality a excelence prováděných akademických činností je chápán jako základní a nezbytně nutná podmínka pro růst výkonnosti a naplnění poslání a cílů CBVSS. Těchto priorit se dosahuje především rozvojem systému hodnocení kvality podle racionálních kritérií. Kritéria jsou nastavena v souladu s národním systémem hodnocení VVI (Metodika M17+) a s požadavky UO pro posilování kvality všech činností (hodnocení kvality vzdělávání a akademických pracovníků. Dále systémem hodnocení zvyšující pozitivní motivaci akademických pracovníků k vlastnímu rozvoji a vedoucím ke zvýšení jejich vlastní odpovědnosti za výstupy a plánovitým rozvojem lidských zdrojů s individuálním přístupem podle jejich zkušeností, znalostí a schopností k efektivnímu naplňování cílů pracoviště.

  Kvalita života, vnitřní kultura, vnímání na veřejnosti:
  Zlepšování pracovních podmínek a vytváření zřetelné vnitřní kultury (aktivita, inovační přístup, kreativita) přispívá k vytvoření moderního pracovního prostředí, ve kterém je možné plně využit potenciál jednotlivých pracovníků. V tomto prostředí je vedena racionální komunikace na vertikální i horizontální úrovni a jsou efektivně sdíleny vytvořené poznatky uvnitř i vně CBVSS. Přetrvává snaha o vytvoření odpovídajícího pracovního prostoru pro akademické pracovníky a modernizaci infrastruktury.   

   


  ​​

  Za obsah stránky odpovídá Ivan Križka

   

  Kontakt:

  C​entrum bezpe​čnostních a
  vojensko-strategických studií

  Univerzita o​brany
  Kounicova 65,
  662 10 Brno​​​​​​

  Tel:  973 443 239
  Fax: 973 442 312

   
  DaS 2021.png


  Oas na web.png


  ​​

     
  © 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme