Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

O pracovišti

 

 

   Obecné informace:

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických stud​ií (dále jen "CBVSS") je vysokoškolským vzdělávacím, výzkumným a expertním pracovištěm Univerzity obrany (UO). Související činnosti provádí v souladu se zákonem č. 111/1998, o vysokých školách.
Toto postavení vytváří pro CBVSS optimální podmínky pro využití vojenského, ale i civilního interdisciplinárního akademického přístupu potřebného pro rozvoj alternativního myšlení při naplňování jeho poslání.

CBVSS  uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost v oblastech bezpečnostních a vojensko-strategických studií, plánování a řízení obrany státu, vojenského umění a strategického leadershipu. Poskytuje vzdělání potřebné pro práci v řídících pozicích, především na vojensko-politické úrovni, strategické a operační vojenské úrovni a pro práci v mezinárodních bezpečnostních a obranných institucích.

CBVSS je vzdělávací institucí pro přípravu příslušníků ozbrojených sil (OS) a zaměstnanců státních orgánů a územních a samosprávných celků, které se podílejí na zajišťování obrany státu. Dále se podílí na vzdělávání studentů UO v akreditovaných studijních programech. V expertní činnosti připravuje Centrum podklady a doporučení pro podporu rozhodování na strategické úrovni.
Pro dosažení stanovených cílů uplatňuje CBVSS zásady účelnosti a efektivnosti při realizaci všech činností. Uplatňuje kritéria vnitřního i vnějšího hodnocení kvality jako, předpokladu nepřetržitého zvyšování výkonnosti a prosazuje metody týmové práce a zásady projektového řízení.


    Poslání CBVSS:​

Posláním CBVSS je provádět vzdělávací, tvůrčí a expertní činnost pro potřeby zajišťování obrany státu při respektování potřeb rezortu MO, etických pravidel UO a tvůrčích akademických svobod.
Veškeré činnosti jsou zaměřeny na zkoumání vojenského (ozbrojeného) konfliktu, a to v následujících oblastech:
 • Bezpečnost a obrana. Zkoumání zahrnuje racionalizaci bezpečnostního systému, vývoj bezpečnostního prostředí a dopady na obrannou politiku státu a OS (regionální a globální bezpečnostní vztahy, regionální obranná spolupráce, mezinárodní bezpečnostní architektura a organizace, mezinárodní právo válečné, hrozby a rizika, ohniska napětí, proliferace, ozbrojené konflikty, schopnosti, zdroje, vnitřní procesy, ekonomické aspekty obrany, kybernetická ochranu aj.)
 • Plánování obrany státu. Zkoumání dopadů vývoje bezpečnostního a operačního prostředí a technologií na zajištění obrany státu, způsobu identifikace schopností potřebných pro zajišťování obrany státu v budoucím bezpečnostním a operačním prostředí. Zkoumání vztahů mezi jednotlivými pilíři obranné politiky (stát, OS, občan). Zkoumán je systém obrany státu, jeho funkce, role a zdrojové možnosti státu včetně zabezpečení operační přípravy státního území, doplňování a mobilizaci OS.
 • Výstavba a rozvoj ozbrojených sil. Zkoumány jsou zákonitosti výstavby OS, rozvoj schopností ve všech hlavních oblastech (včasná dostupnost sil, velení, řízení, spojení, nasaditelnost, zasaditelnost; udržitelnost, odolnost a ochrana sil, zpravodajská činnost), při zohlednění všech funkčních oblastí DOTMLPFI, dále pak vliv na vnitřní strukturu a vztah k dalším nástrojům zajištění bezpečnosti a obrany státu. Zkoumána je vazba mezi vyváženou strukturou schopností a jednoho souboru sil se způsoby doplňování osobami a vojenským materiálem v míru a za války. Zkoumány jsou možnosti ověřování navrhovaných řešení výstavby a rozvoje s využitím modelování a simulace. 
 • Příprava sil a prostředků. Prioritou zkoumání je příprava (výcvik, vzdělávání a výchova) personálu, pořizování vojenského materiálu, technologický vývoj, ekonomika výstavby systému obrany státu a rozvoje OS. 
 • Použití ozbrojených sil. Zkoumání je zaměřeno na trendy vývoje vojenské strategie a operačního umění, vývoj a dopady operačního prostředí na použití a rozvoj schopností OS, generické scénáře možného použití OS, působení OS v různých typech bojových a nebojových operací, doktrinální změny a terminologie. Zkoumány jsou zásady a způsoby použití OS v celém spektru operací. Důraz je položen na společné operace vedené všemi druhy sil s podporou jednotlivých druhů vojsk a služeb, a to ve všech doménách vedení operací (fyzických i nefyzických) v míru i za války.

    Cíle činnosti CBVSS:​

    CBVSS naplňuje následující cíle:
  • Plnohodnotné naplnění statutu vysokoškolského vzdělávacího, výzkumného a expertního zařízení jako jedinečného pracoviště provádějícího tvůrčí činnosti v oblasti zkoumání válečného (ozbrojeného) konfliktu.
  • Směrování struktury, obsahu a forem vzdělávacích aktivit k potřebám rezortu Ministerstva obrany (dále jen "ReMO") v souladu s nejmodernějšími trendy v přípravě vojenského profesionála. Hlavní úsilí zaměřuje na posílení kvality kariérového vzdělávání, akreditačního potenciálu UO.
  • Posilování vnitřní výkonosti a kvality prováděných činností a tím zvyšování expertního přínosu v procesu analytické podpory strategické úrovně řízení ReMO a svoji jedinečnou pozici v rámci bezpečnostní komunity. Hlavní úsilí zaměřuje na podporu tvorby dokumentů strategického řízení vojenské i civilní části MO a na podporu vnitřních procesů strategické úrovně řízení.

            Priority činnosti CBVSS:

   Úsilí vedení CBVSS a jeho pracovníků je zaměřeno na:

  Řešení aktuálních problémů formulování a realizace:
  Výzkumná činnost je směřována k hledání alternativních přístupů a odpovědí na otázky související s formulací obranné politiky ČR a její implementací se souvisejícími problémy spojenými s výstavbou OS a jejich použitím. Tato priorita se naplňuje zapojováním pracovníků do integrovaných pracovních týmů na úrovni ReMO, případně jiných subjektů státní správy, řešení projektů obranného nebo bezpečnostního výzkumu, zapojováním pracovníků do řešení projektů partnerských institucí (v ČR i zahraničí) a dosažením cílů DZRO OZKON.

    

  Internacionalizace:
  CBVSS chápe tuto prioritu jako příležitost a současně i jako základní podmínku pro efektivní činnost. K naplnění dochází formou zapojení personálu do mezinárodních řešitelských týmů  NATO STO/SAS nebo NATO MSG, podílem na programu NATO DEEP, usilováním o získání mezinárodních grantů vzděláváním zahraničních studentů v kariérových kurzech, spoluprací s partnerskými institucemi, mezinárodními stážemi a zahraničními studijními pobyty, postupným zvyšováním podílu anglického jazyka ve výuce a publikační činnosti a realizací seminářů a konferencí v anglickém jazyce za účasti zahraničních studentů a expertů.

       

  Kvalita a excelence akademických činností:
  Rozvoj kvality a excelence prováděných akademických činností je chápán jako základní a nezbytně nutná podmínka pro růst výkonnosti a naplnění poslání a cílů CBVSS. Těchto priorit se dosahuje především rozvojem systému hodnocení kvality podle racionálních kritérií. Kritéria jsou nastavena v souladu s národním systémem hodnocení VeVI (Metodika M17+) a s požadavky UO pro posilování kvality všech činností (hodnocení kvality vzdělávání a akademických pracovníků. Dále systémem hodnocení zvyšující pozitivní motivaci akademických pracovníků k vlastnímu rozvoji a plánovitým rozvojem lidských zdrojů s individuálním přístupem podle jejich zkušeností, znalostí a schopností.

  Kvalita života, vnitřní kultura, vnímání na veřejnosti:
  Zlepšování pracovních podmínek a vytváření zřetelné vnitřní kultury (aktivita, inovační přístup, kreativita) přispívá k vytvoření moderního pracovního prostředí, ve kterém je možné plně využit potenciál jednotlivých pracovníků. V tomto prostředí je vedena racionální komunikace na vertikální i horizontální úrovni a jsou efektivně sdíleny vytvořené poznatky uvnitř i vně CBVSS. Přetrvává snaha o vytvoření odpovídajícího pracovního prostoru pro akademické pracovníky a modernizaci infrastruktury.   

   


  ​​

  Za obsah stránky odpovídá Ivan Križka

   

  Kontakt:

  C​entrum bezpe​čnostních a
  vojensko-strategických studií

  Univerzita o​brany
  Kounicova 65,
  662 10 Brno​​​​​​

  Tel:  973 443 239
  Fax: 973 442 312

   

  centrum_bg_sepia_logo-a.jpgDaS 2021.png


  Oas na web.png  ​​

     
  © 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme