Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií
Univerzita obrany

Ing. Ján SPIŠÁK, Ph.D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Ing. Ján SPIŠÁK, Ph.D.

Vedoucí oddělení
​Oddělení vojenskostrategických studií
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

​​​​​​Kontakt:

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.:(+420) ​973 442 300
jan.spisak@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​

Stručný profesní životopis:

Ing. Ján Spišák, Ph.D. (plk. gšt. v zál.), narozen v roce 1958. Po skončení studia na vysoké vojenské škole působil v letech 1983 až 2003 na velitelských a štábních funkcích u útvarů pozemních sil na stupních pluk, brigáda a divize. V letech 2003 až 2007 pracoval na Ředitelství výcviku a doktrín na Operačním odboru a na Správě doktrín ve funkcích zástupce náčelníka odboru, resp. zástupce ředitele Správy. V letech 2007 až 2009 zastával funkci vedoucího oddělení studia vojenského umění na Ústavu operačních a taktických studií a Ústavu strategických a obranných studií. Aktivní vojenskou službu ukončil v roce 2009. V současné době pracuje jako akademický pracovník na oddělení vojenské strategie a doktrín na CBVSS UO v Brně. 
Ve své práci se zabývá problematikou vojenského umění, tvorby a rozvoje vojenských koncepcí.

​Odborné zaměření:

 • Vojenská strategie, operační umění, tvorba a rozvoj vojenských doktrín a operačních koncepcí.
 • Spolupracuje s domácími pracovišti řešícími tvorbu a rozvoj vojenských doktrín, jako i zahraničními vojenskými institucemi v​ otázkách výstavby a rozvoje studijních programů kariérových kurzů pro vyšší důstojníky.

​Vzdělání a odborné kurzy:

 • Vysoká vojenská škola pozemního vojska obor velitelsko-inženýrský tankový - 1983
 • Praporní velitelský kurz – 1997 VA v Brně
 • Brigádní velitelský kurz – 2001 VA v Brně
 • Kurz generálního štábu – 2007 UO v Brně
 • Overseas Staff Colleges DS Course, Shrivenham, UK – 2008
 • Titul doktor v doktorském studijním programu Ekonomika a management, studijní obor Vojenský management – 2013

Publikační či​nnost:

 • Štábní práce v operacích, 1. část. Místa velení a orgány, procesy a prostředky velení a řízení. Pub-53-01-2 Vyškov: ŘeVD, 2007. 224 s., spoluautor.
 • Příprava příslušníků AČR. Pub-70-01-01 Vyškov: ŘeVD, 2007. 224 s., spoluautor. 
 • SPIŠÁK, Ján. Teoretické vymezení obsahu pojmů těžiště a kulminační bod v podmínkách vedení globální války proti terorismu. [Závěrečná práce]. Brno: Univerzita obrany, 2007. 67 s. ISBN: 978-80-7231-275-7)
 • SPIŠÁK, Ján. Evropská unie a její nástroje pro boj s terorismem. In Sborník z pracovního semináře „Bezpečnostní a vojenská strategie - sborník seminárních vystoupení“. Brno: Univerzita obrany, 2007, s. 40-43.
 • SPIŠÁK, Ján. Determinants of Armed Forces Development at the beginning of the 21st Century – Czech Approach. In ZESZYTY NAUKOWE, KWARTALNIK nr 1(70)A, Numer specjalny, Warszawa 2008, str. 60 – 70, ISSN 0867-2245.
 • SPIŠÁK, Ján. Těžiště – rozhodující operační koncepce, 1. část. Vojenské rozhledy 3/2008, str. 14 – 19, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Těžiště – rozhodující operační koncepce, 2. část. Vojenské rozhledy 4/2008, str. 36 – 42, ISSN 1210-3292.
 • Pub-53-01-3 Štábní práce v operacích, 2. část. Hlavní zásady tvorby stálých operačních postupů, operačních (bojových) dokumentů a hlášení.  Vyškov: ŘeVD, 2008. 320 s., spoluautor.
 • SPIŠÁK, Ján. Teorie kulminačního bodu, 1. část. Vojenské rozhledy 1/2009, str. 59 – 67, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Teorie kulminačního bodu, 2. část. Vojenské rozhledy 2/2009, str. 41 – 48, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. „Budoucí operační prostředí jako východisko pro rozvoj budoucích potřebných schopností OS“. Pracovní seminář Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění, Oddělení studií vojenského umění (ÚSOS), 2008, str. 52-74, ISBN - 978-80-7231-603-8.
 • SPIŠÁK, Ján. „Interoperabilita, Vojenské Operace a Operační Umění“, In sborník 11. Mezinárodní konference interoperability dne 2. 4. 2009 v AOS GMRŠ Liptovský Mikuláš (SR) ISBN: 978-80-8040-365-2.
 • SPIŠÁK, Ján. Combined Joint Exercise (CJEX) 09 COMBINED DESTINY – poznatky a zkušenosti. Vojenské rozhledy 1/2010, str. 83 – 92, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Teorie těžiště v podmínkách války proti mezinárodnímu terorismu. Vojenské rozhledy 2/2010, str. 47 – 64, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. GALATÍK, Vlastimil. PIKNER, Ivo. Zásady tvorby operačních koncepcí. Univerzita obrany, BRNO 2010, 73 s. ISBN: 978-80-7231-755-4. 
 • SPIŠÁK, Ján. Koncept operačních směrů, 1. část. Vojenské rozhledy 1/2011, s. 38 – 49, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Koncept operačních směrů, 2. část. Vojenské rozhledy 2/2011, s. 53 – 64, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. The Comprehensive Operations Planning Directive (COPD) – novelizovaná směrnice operačního plánování. Vojenské rozhledy 2/2011, s. 65 – 68, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Thinking About Decisive Factors of the Armed Forces Development, Science & Military 1/2011, s. 57 – 60, ISSN 1336-8885.
 • SPIŠÁK, Ján. Některé aspekty operačního umění a jejich aplikace v praxi velitele na taktické úrovni, Ekonomika a Management 2/2011, s. 80 – 92, ISSN 1802-3975.
 • SPIŠÁK, Ján. Operační umění v Armádě České republiky a vize jeho rozvoje. Obrana a strategie 1/2011, s. 101 – 110, ISSN 1802-7199.
 • SPIŠÁK, Ján. Operační myšlení – komplexní řešení složitých problémů krize. Ekonomika a Management 1/2011, s. 62 – 71, ISSN 1802-3975.
 • SPIŠÁK, Ján. Koncept rozhodujících bodů, 1. část. Vojenské rozhledy 3/2011, s. 34 – 40, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Koncept rozhodujících bodů, 2. část. Vojenské rozhledy 4/2011, s. 65 – 73, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján; KUBEŠA, Milan; ZŮNA, Pavel. Operační umění z jiného pohledu. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2011, sv. 20 (52), č. 4, s. 93-96. ISSN 1210-3292. (80%).
 • SPIŠÁK, Ján; ZŮNA, Pavel; PIKNER, Ivo; GALATÍK, Vlastimil. Návrh možné struktury GŠ AČR a velitelství brigádního úkolového uskupení. Studie. Brno: Univerzita obrany, katedra celoživotního vzdělávání, expertní úkol od 1. NMO, čj. 63/2011-2994. 2011. 46 s. (20%).
 • SPIŠÁK, Ján; KUBEŠA, Milan. Hybridní hrozby a vývoj nové operační koncepce NATO. Obrana a strategie. (Defence and Strategy.), 2011, sv. 11, č. 2/2011, s. 5-15. ISSN 1214-6463. (90%).
 • SPIŠÁK, Ján. Operační umění: Realita a požadavky. Výstavba, rozvoj a použití ozbrojených sil. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Katedra celoživotního vzdělávání, 2011, s. 81-82. ISBN 1802-3975.
 • SPIŠÁK, Ján. Hybrid Threats: a Challenge for the New NATO´s Capstone Concept. In 17 th International Conference “The Knowledge – Based Organization”. Sibiu, Romania: “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House, 2011, p. 240-245. ISSN 1843-6722.
 • SPIŠÁK, Ján. Proces tvorby a rozvoje operačních koncepcí. Přístupy a doporučení. In Výstavba, rozvoj a použití ozbrojených sil. Univerzita obrany, Brno: Univerzita obrany, Brno, 2011, s. 45-51. ISBN 978-80-7231-850-6.
 • SPIŠÁK, Ján; KUBEŠA, Milan; KOLÁČEK, Ladislav; HANUS, Jiří; ČEP, David; ZONA, Pavel. Použití ozbrojených sil v operacích. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2011, 125 s. ISBN 978-80-7231-821-6. (40%).
 • SPIŠÁK, Ján. Hybrid Threats and The Development of New NATO Overarching Concept. Contemporary Military Challenges, 2011, vol. 13, no. 3/2011, p. 11-19. ISSN 2232-2825.
 • SPIŠÁK, Ján. Komparační analýza rozhodovacího procesu velitele a štábu AČR s rozhodovacím procesem velitele a štábu zahraničních ozbrojených sil. Studie. Univerzita obrany, Brno: 2011, 28 s. Specifický výzkum FEM: Aplikace moderních metod manažerského rozhodování u rozhodovacího procesu velitele a štábu. 
 • SPIŠÁK, Ján. Stručný pohled do historie operačního umění a jeho soudobé aspekty, 1. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2012, sv. 21 (53), č. 2, s. 34-39. ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Stručný pohled do historie operačního umění a jeho soudobé aspekty, 2. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2012, sv. 21 (53), č. 3, s. 48-54. ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Birth of the New Czech Military Doctrine Publication and Principal Consideration for Doctrine Writers. In 18 th International Conference “The Knowledge – Based Organization”. Sibiu, Romania: “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House, Management and Military Sciences, 2012, p. 370-374. ISSN 1843-6722.
 • SPIŠÁK, Ján; KUBEŠA, Milan. Status and Perspective of Military Deception. In 18 th International Conference “The Knowledge – Based Organization”. Sibiu, Romania: “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House, Economic, Social and Administrative approaches to the KBO, 2012, p. 445-450. ISSN 1843-6722. (20%)
 • SPIŠÁK, Ján; KUBEŠA, Milan. Vojenskému klamání je třeba dát zelenou! Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2012, sv. 21 (53), č. 3, s. 65-71. ISSN 1210-3292. (10%)
 • SPIŠÁK, Ján. Operační umění: teorie pro praxi. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2012, sv. 21 (53), č. 4, s. 45-54. ISSN 1210-3292. 
 • SPIŠÁK, Ján. Principal Aspects of Modular Task Force Structures Generation. In International Conference: The Complex And Dynamic Nature Of The Security Environment, Bukurešť. 2012
 • SPIŠÁK, Ján. Allied Joint Publication for Operations Planning (AJP – 5) as a new Challenges for Military Planners. Ekonomika a management. 3/2012, s. 99 – 105, ISSN 1802-3975.
 • SPIŠÁK, Ján. Procesy operačního plánování. Studie. Univerzita obrany, Brno, 2012, 49 s. Projekt obranného výzkumu: STRUKTURA (Tvorba modulárních struktur úkolových uskupení pro celé spektrum operací a jejich ověřování s využitím CD&E).
 • DUBEC, Radek; HRŮZA, Petr; SPIŠÁK, Ján; ČERNÝ, Jiří. Tvorba modulárních struktur úkolových uskupení. Powerprint s.r.o., Praha, 2012. ISBN 978-80-87415-54-280. (30%)
 • SPIŠÁK, Ján. Operační koncepce a použití ozbrojených sil. In: 5. mezinárodní vědecko-odborná konference Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012. Brno: Univerzita obrany, 2012, s. 1-6. ISBN 978-80-7231-909-1.
 • PIKNER, Ivo; ZŮNA, Pavel; SPIŠÁK, Ján; GALATÍK, Vlastimil; KUBEŠA, Milan; KRČMÁŘ, Miroslav; DUBEC, Radek; ČEP, David; FRANK, Libor. Operační koncepce: Přístupy a postupy. Praha: Powerprint s. r. o., Praha, 2012, 96 s. (9%)
 • SPIŠÁK, Ján. O strategii a operacích – stručný exkurz do historie vojenství. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2013, sv. 22 (54), č. 1, s. 141 - 148. ISSN 1210-3292. 
 • SPIŠÁK, Ján. Military Concepts – a Background for Future Capabilities Development. Ekonomika a management. 1/2013, s. 75 – 81, ISSN 1802-3975.
 • SPIŠÁK, Ján. Operační koncepce – zamyšlení nad řešením vojenského problému. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2013, sv. 22 (54), č. 2, s. 88-93. ISSN 1210-3292.
 • PIKNER, Ivo; SPIŠÁK, Ján; GALATÍK, Vlastimil; ZŮNA, Pavel. Military Operating Concepts Development. Belgie: SHOPMYBOOK, Peleman Industries NV, Rijksweg 7, 2870, Puurs, Belgium, 2013, 88 p. ISBN 978-16-1627-370-5. (20%)
 • SPIŠÁK, Ján. Military Concepts – a Background for Future Capabilities Development. Ekonomika a management. Part 2. 2/2013, s. 119 – 125, ISSN 1802-3975.
 • DUBEC, Radek; SPIŠÁK, Ján. Východiska tvorby modulárních struktur. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2013, sv. XXII, č. 3, s. 27-40. ISSN 1210-3292. (50%).
 • PIKNER, Ivo; ZŮNA, Pavel; SPIŠÁK, Ján; KUBEŠA, Milan; GALATÍK, Vlastimil. Metodika tvorby operačních koncepcí. Směrnice nebo předpis nelegislativní povahy. 2013. (13%)
 • SPIŠÁK, Ján. Teorie koncepčních nástrojů pro tvorbu plánu operace. Dizertační práce. Brno: Univerzita obrany, 2013, 194 s. 
 • SPIŠÁK, Ján. Teorie tvorby operačního schématu. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2013, 104 s. ISBN 978-80-7231-940-4.
 • SPIŠÁK, Ján. Doktrína AČR – nové aspekty operačního umění. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2013, sv. 22 (54), č. 4, s. 124 - 132. ISSN 1210-3292.
 • ZŮNA, Pavel; SPIŠÁK, Ján; KUBEŠA, Milan. Podpora rozhodování při řešení vybraných vojenských rozhodovacích problémů. Studijní pomůcka. 2013, 80 s. (27%).
 • SPIŠÁK, Ján. Tvorba operačního schématu – aplikace teorie operačního umění v praxi, 1. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2014, sv. 23 (55), č. 1, s. 128-135. ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Tvorba operačního schématu – aplikace teorie operačního umění v praxi, 2. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2014, sv. 23 (55), č. 2, s. 65-75. ISSN 1210-3292.​​​​
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme