Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií – Válečná škola
Univerzita obrany v Brně

Ing. František MIČÁNEK, Ph. D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola

Ing. František MIČÁNEK, Ph. D.

Ředitelství

Akademický pracovník ředitelství
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

 

​​​​​​Kontakt:

 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.: (+420) 973 443 814
​fax: (+420) 973 443 371
frantisek.micanek@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​

 

Stručný profesní životopis:

 
Ing. František MIČÁNEK  brigádní generál v záloze se narodil 12. června 1963 v Brně (Česká republika). Vysokoškolské studium ukončil na Vysokém Učení Technickém v Brno, Fakultě Elektrotechnické v roce 1988. Za dosažené studijní a vědecké výsledky v průběhu svého působení na vysoké škole obdržel Cenu rektora.

Po absolvování základní vojenské služby v roce 1989 vstoupil do ozbrojených sil ČR, kde v průběhu své aktivní kariéry zastával různé velitelské a štábní funkce na taktickém, operačním i strategickém stupni velení. V roce 1998 byl vyslán na deset měsíců do zahraniční mise SFOR, kde pracoval jako styčný důstojník českého kontingentu na velení MND(SW). V letech 1999-2002 působil ve funkci velitele výcvikové základny protiletadlového vojska pozemních sil a poté byl ustanoven velitelem protiletadlového raketového pluku. Po provedené reorganizaci AČR nastoupil na pozici náčelníka protiletadlového vojska AČR a byl povýšen do hodnosti plukovníka. V této době se výrazně podílel na zpracování a implementaci výcvikových manuálů pro PLRV umožňujících přechod na zásady bojové služby dle standardů NATO. Společně s týmem spolupracovníků také zpracoval Koncepci rozvoje protiletadlového vojska, jež byla následně rozpracovaná do sady modernizačních projektů v celkové hodnotě takřka 2 mld. Kč, a úspěšně implementována v letech 2004-2009.

 

František Mičánek absolvoval praporní a brigádní velitelský kurz na Vojenské Akademii  v Brně, nejvyšší vojenské vzdělání získal v USA na Válečné škole letectva. Po návratu do ČR v roce 2006 byl ustanoven zástupcem ředitele Sekce plánování sil GŠ AČR (J5). V roce 2009 byl vyslán ke studiu na NDC v Říme (SC 114), kde následně také zastával do roku 2011 funkci mentora. Po návratu ze zahraničí byl ustanoven do funkce ředitele SPS MO (J5) a jmenován do hodnosti brigádního generála. V této době byl pověřen NGŠ, aby zastupoval GŠ při jednáních na úrovni MO o podobě nové obranné strategie ČR a s tím souvisejících politicko – vojenských ambicí státu. Byl také vedoucím týmu pro zpracování analytického dokumentu Struktura a počty resortu obrany ČR pro léta 2013-2015 a přehledu schopností jednotlivých útvarů druhů sil. Tyto materiály poskytly velení AČR výrazné argumenty při jednání s politickou representací ČR, a ve výsledku vedli ke stabilizaci a postupnému obratu v oblasti obranného plánování a výši prostředků vynakládaných na obranu v ČR.

V roce 2013 se František Mičánek rozhodl ukončit vojenskou kariéru a pokračovat dále v akademické a pedagogické dráze. Zúčastnil se otevřeného výběrového řízení na pozici ředitele CBVSS UO Brno, kde zvítězil. Mezi jeho první úkoly v nové pozici patřilo zpracování koncepčního směřování centra a příprava nového systému celoživotního vzdělávání důstojnického sboru AČR. K doplnění požadované vědecké kvalifikace studuje doktorské studiu s předpokládaným ukončením v roce 2019. Ve své publikační a pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast leadershipu, bezpečnostního prostředí, obranné plánování, řízení lidských zdrojů a organizační kultury ve státní správě. Často se účastní konferencí doma i v zahraničí a vystupuje v médiích, kde komentuje aktuální problémy bezpečnostní politiky.

V roce 2015 byl navržen jako kandidát za Českou republiku na pozici děkana NDC v Římě, zvítězil v mezinárodním výběrovém řízení realizovaným Vojenským výborem NATO a tuto pozici děkana zastával od léta 2016 do 31. 12. 2018.

Po návratu do ČR pracuje pro CBVSS jako akademický pracovník ředitelství CBVSS pro pedagogickou činnost.

 

František Mičánek hovoří plynule anglicky, konverzačně rusky. Je ženatý, manželka Milena, společně vychovali tři děti, dcery Magdalenu a Veroniku a syna Jakuba.

 

Koníčky:

 • Sport, Vojenské umění a věda, klasická hudba, IT technologie

 

 

​Odborné zaměření:

 
 • Plánování schopností v rámci obranného plánování,
 • Příprava personálů MO a plánování vzdělávacích aktivit.

Publikační či​nnost:

 

 • BAXA, Fabian; DYČKA, Lukáš; MIČÁNEK, František. Inspirace z východu pro české ozbrojené síly. Příspěvek. Neuveden: Oficiální portál informačního centra pro NATO www.natoaktual.cz , 2014, 4 s.
 • PROCHÁZKA, Josef; MIČÁNEK, František; BAXA, Fabian; KOLKUS, Jaroslav; DUBEC, Radek; MELICHAR, Josef; KOVANDA , Milan. Doporučení ke zpracování Koncepce výstavby AČR do roku 2025. Studie. Brno: Centrum bezpečnostních a vojensko strategických studií, 2014, 29 s.
 • MIČÁNEK, František; FRANK, Libor; KOLKUS, Jaroslav; BAXA, Fabian; NĚMEČEK, Vojtěch. Místo a úloha OS ČR v novém bezpečnostním prostředí – priority pro rok 2025. Studie. Praha: Ministerstvo obrany, 2014, 112 s.
 • FRANK, Libor; KOLKUS, Jaroslav; BAXA, Fabian; MIČÁNEK, František. Místo a úloha ozbrojených sil ČR v novém bezpečnostním prostředí: priority do roku 2025. Workshop. 2014.
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme