Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum bezpečnostních
a vojensko-strategických studií – Válečná škola
Univerzita obrany v Brně

Ing. Petr MAREK

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola

Ing. Petr MAREK

​​

​Oddělení řízení kurzů
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany

 

​​​​​​Kontakt:

 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.:(+420) 973 442 313
petr.marek@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​​​

 

Stručný profesní životopis:

Ing. Petr Marek, narozen 1966 (pplk. v zál). Po skončení studia na střední vojenské škole vykonával funkci velitele čety a velitele roty. Vysokou školu ukončil v roce 1993. V letech 1993 až 1994 zastával funkci zástupce velitele pluku. Od roku 1994 do roku 2004 působil jako asistent, odborný asistent a náčelník skupiny na vysoké škole. Od roku 2004 do roku 2008 působil jako odborný asistent a náčelník skupiny – zástupce vedoucího katedry na Univerzitě obrany. Od roku 2009 do roku 2014 zastával funkci vedoucího staršího důstojníka a náčelníka oddělení u Velitelství výcviku – Vojenské akademie. Od února 2014 působí jako vedoucí vědecký pracobník a od roku 2017 jako akademický pracovník  u Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany.

V letech 2010 až 2013 vykonával funkci šéfredaktora recenzovaného časopisu Doktríny a člena redakční rady recenzovaného časopisu Vojenské rozhledy.

Zabývá se operačním použitím vojsk, všeobecnou taktikou, velením a řízením, okrajově vojenskou strategií a vojenským uměním.

Hovoří anglicky a rusky.

Je spoluřešitelem deseti projektů obranného výzkumu Ministerstva obrany a třech vnitřních projektů univerzity. Je spoluautorem jedné monografie, autorem a spoluautorem patnácti vysokoškolských skript. V zahraničí a tuzemsku publikoval více než třicet odborných článků.​

​Odborné zaměření:

 
 • Využití LMS Moodle pro podporu studia v kariérových kurzech,
 • Vojenská strategie, vojenské umění, podpora a zabezpečení vojsk.

Nejvýznamnější projekty vědy a výzkumu:

 

 • Ochrana proti terorismu „TERROR“; Projekt obranného výzkumu (POV) Ministerstva obrany (MO);  2002–2004.
 • Rozvoj a zdokonalování funkcí programového vybavení pro simulaci řešení krizových situací „KRIZE“; POV MO; 2000–2001.
 • Vývoj systému pro modelování následků záplav pro možné havárie přehrad „VLNA“; POV MO; 2000–2001. 
 • Standardizace přenosu informací mezi systémy krizového managementu s využitím standardů NATO „ADAT“; POV MO; 1999–2000.
 • Navržení řešení systému pro operativní modelování nukleárního, chemického a biologického napadení s vazbou na systémy NATO „NAPADENÍ“; POV MO; 1999–2000.
 • Programové vybavení pro simulaci řešení krizových situací „MANAŽER“; POV MO;  1998–1999.

 

Publikační či​nnost:

 

 • MAREK, Petr. Cesta velitele – úvahy o velení a řešení krizí. In On-line pokračující zdroj Doktríny [periodikum vydávané elektronicky], 2011, č. 2. Velitelství výcviku – Vojenská akademie, Vyškov. ISSN 1803-036X.
 • MAREK Petr., RAK Tomáš. Tvorba Institutu doktrín jako jeden ze zdrojů informací pro realizaci přípravy personálu v profesionálních ozbrojených silách. In Konference s mezinárodní účastí Dvacet let transformace vojenského školství, příprava personálu pro potřeby ozbrojených sil České republiky. Vyškov: Velitelství výcviku – Vojenská akademie, 2010, s. 172–179. ISBN 978-80-904625-0-2.
 • MAREK Petr., LANGEROVÁ Alena. Analysis of Surplus Movable and Immovable Asset Disposal within the Ministry of Defence of the Czech Republic in 2008. In „The 15 th International Scientific Conference”. Sibiu: Land Forces Academy (Romania), 2009, s.  78-86. ISSN 1843-6722.
 • MAREK Petr., LANGEROVÁ Alena. Analysis of the  Expenditures within the Ministry of Defence Chapter for 2009 in Relation to the Assets of the Ministry of Defence. Review of the Air Force Academy - The Scientific Informative Review, 2009, č. 1, s. 95-100.  The Air Force Academy „Henri Coanda“, Brasov (Romania). ISSN 1842-9238.
 • MAREK, Petr., RAK, Tomáš. Analysis of results of materiel management controls for stocktaking within the Ministry of defence of the Czech republic in 2007. In International Conference „National Military Scientific Forum 2008“. Veliko Turnovo (Romania): Vassil Levski National Military University, 2008, s. 69-78. ISSN 1842-7593.
 • MAREK, Petr. Implementace aliančních aspektů do výzbrojně-technické standardizace resortu Ministerstva obrany České republiky. In Mezinárodní vědecko-odborná konference „Manažment - teória, výučba a prax 2008“. Liptovský Mikuláš (Slovakia): Akadémia ozbrojených sil gen M. R. Štefánika, 2008, s.  196-204. ISBN 978-80-8040-348-5.
 • MAREK, Petr, LANGEROVÁ, Alena. Gnoseology Aspects of Czech Military Logistics in 2008. Review of the Air Force Academy - The Scientific Informative Review, 2008, č. 1, s. 111-115.  The Air Force Academy „Henri Coanda“, Brasov (Romania). ISSN 1842-9238.
 • MAREK, Petr. Analýza vzniklých škod na majetku státu v resortu Ministerstva obrany České republiky v roce 2006. In Mezinárodní vědecko-odborná konference „Manažment- teória, výučba a prax“. Liptovský Mikuláš (Slovakia): Akadémia ozbrojených sil gen M. R. Štefánika, 2007, s.  97-101. ISBN 978-80-8040-327-0.
 • MAREK, Petr., LANGEROVÁ, Alena. Relationship of the property management system and the property management controls within the Ministry of Defence of the Czech Republic. In International Conference „International military scientific Forum 2007“. Veliko Turnovo (Romania): Vassil Levski National Military University, 2007, s. 357-364. ISSN 1313-0390.
 • MAREK, Petr. Materiel Cataloguing within the Ministry of Defence of the Czech Republic. In Conference „New Challenges in the Field of Military Science“. Budapest (Hungary): Zrínyi Miklós National Defence University, 2007, s. 71-76. ISBN 878-963-87706-3-9.
 • MAREK, Petr., LANGEROVÁ, Alena. Program Funding in Relation to Property Procurement Within the Ministry of Defence of the Czech Republic. SCIENCE AND MILITARY 2006 č. 1, s. 27-32,  Akadémia ozbrojených sil gen M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš (Slovakia). ISSN 1336-8885.
 • STROHMANDL, Jan., MAREK, Petr. Výcvik specialistů logistiky v profesionální armádě. Sborník ze semináře s mezinárodní účastí VOJENSKÁ LOGISTIKA 2005, Liptovský Mikuláš (Slovakia), str. 222-231, ISBN 80-8040-258-2, 2005.
 • MAREK, Petr. Pořizovaný majetek do resortu obrany České republiky v podmínkách tržního mechanismu. Sborník z konference REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ A OBRANA, Brno, str. 67-74, ISBN 80-7231-009-7, 2005.
 • MAREK, Petr. Hospodaření s majetkem státu v rezortu obrany – hlavní hledisko pro efektivnost a rentabilitu. Sborník odborné konference „LOGISTIKA A JEJÍ PERSPEKTIVY V AČR 2003“, Vyškov, str.45-47, ISBN 80-7231-078-X.
 • Nejvýznamnější monografie a vysokoškolské skriptum:
 • BALEKA, Vladimír., MAREK, Petr., a kol. Vojenská logistika [monografie], Vyškov: VeV – VA, 2009. Pub-41-00-02, 127 s.
 • LANGEROVÁ, A., MAREK, P. Selected Processes of the Assets Management System within the Ministry of Defence of the Czech Republic [skriptum], Brno: UO, 2009. P.č.t: S-2714, 99 s. ISBN 978-80-7231-637-3.
 • MAREK, Petr., ZELENÁK, Michal. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek v resortu Ministerstva obrany České republiky [skriptum], Brno: UO, 2008. P.č.t: S-3694, 93 s.
 • MAREK, Petr., REJZEK, Martin. Vybrané oblasti logistické podpory I [skriptum], Brno: UO, 2005. P.č.t.: SCD 1.
 • MAREK, Petr., STROHMANDL Jan. Logistika armády České republiky a majetek v rezortu obrany České republiky [skriptum], Vyškov: VVŠ PV, 2004. P.č.t: S335.
 • MAREK, Petr. Nakládání s majetkem státu v právu hospodaření v resortu obrany logistickým systémem Armády České republiky [skriptum], Vyškov: VVŠ PV, 2000. P.č.t: S352.
 • MAREK, Petr., ŠMONDRK, Jozef. Kodifikační systém NATO, základní nástroj efektivní činnosti logistického systému ozbrojených sil [skriptum], Vyškov: VVŠ PV, 1999. P.č.t.: 701
 • MAREK, Petr. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Požární ochrana v armádě České republiky [skriptum], Vyškov: VVŠ PV, 1997. P.č.t.: 304.
 • MAREK, Petr. Ubytovací a stavební zabezpečení v Armádě České republiky [skriptum], Vyškov: VVŠ PV, 1996. P.č.t.: 662.

 

Za obsah stránky odpovídá Ivan Križka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme